link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: De raadsvergadering begint aansluitend op de voorbereidende vergadering; 22.00 is een indicatie

De agenda kan op 3 december worden aangevuld met besluitvorming over onderwerpen die in de voorafgaande voorbereidende vergadering afdoende zijn behandeld, en waarvoor de bedenktijd tot de eerstvolgende raadsvergadering op 17 december niet nodig of niet mogelijk is.
Algemene documenten:

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
R.10
Besluitvorming raadsvoorstel fusie SPOOR en OPSO
235-43 Raadsvoorstel fusie SPOOR met OPSO is in de voorbereidende vergadering van 19 november besproken
R.11
Besluitvorming raadsvoorstel aanpassen subsidieverordening 2021
191-37 Raadsvoorstel aanpassen subsidieverordening 2021 is in de voorbereidende vergadering van 19 november besproken.
R.12
Besluitvorming raadsvoorstel Verordening Auditcommissie gemeente Waterland 2020
372-73 raadsvoorstel Verordening Auditcommissie gemeente Waterland 2020 is in de voorbereidende vergadering van 19 november besproken.
De fractie van de VVD heeft een amendement aangekondigd
R.13
Motie: meer duurzaamheid in de gemeentelijke catering
Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag, d.w.z. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 13 aan de agenda toe te voegen
R.14
Sluiting raadsvergadering