link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: Debat en besluitvorming 17 oktober 2019. Deze vergadering start na de voorbereidende raad, niet eerder of later dan 22.00.

00
Uitnodiging voor de voorbereidende en openbare raadsvergadering
01
Opening
02
Mededelingen voorzitter
03
Vaststellen agenda
04
Vragenuur
05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
06
Vaststellen besluitenlijst van de voorbereidende vergadering van 5 september 2019
07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
10
Besluitvorming over de eventueel ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over plaatsing zonnepanelen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten. Naar aanleiding van de ingekomen stukken week 30, 135-442 besluitenlijst d.d. 16 juli 2019 van B&W, week 29. Besluit 3. Beslissing op bezwaar plaatsing zonnepanelen in het zuideinde te Monnickendam
Agendering op verzoek van GroenLinks
11
Besluitvorming over de eventueel ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over zwaar verkeer in de binnenstad Monnickendam als ook de verkeerssituatie in andere kernen
Agendering op verzoek van WaterlandNatuurlijk en de VVD
12
Besluitvorming over de eventueel ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de verkoop van Hellingweg 2-6, Brandweerkazerne Broek in Waterland
Agendering op verzoek van de VVD
13
Besluitvorming over het initiatiefvoorstel van CDA, VVD en WaterlandNatuurlijk over een begrotingswijziging voor Omroep PIM
14
Sluiting openbare raadsvergadering