link naar deze pagina

Raadsvergadering - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:08
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: Debat en besluitvorming 12 december 2019. Deze vergadering start na de besluitvormende raad. Niet later of eerder dan 22.00.
Algemene documenten:

01
Opening
02
Mededelingen voorzitter
03
Vaststellen agenda
04
Vragenuur
05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
06
Vaststellen besluitenlijsten van de voorbereidende vergaderingen van 19 september en 3 oktober 2019, en de openbare raadsvergaderingen van 19 september, 3 oktober, 17 oktober en 7 november 2019
Het vaststellen van de besluitenlijsten is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 19 december 2019
07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
10
Besluitvorming over het voorstel: Bekrachtiging geheimhouding
11
Besluitvorming over het voorstel: Herbenoeming ombudsman Waterland
12
Besluitvorming over het voorstel: Zienswijze lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen van werkgeversvereniging niet-gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen met personeel
13
Stemming over benoeming nieuw raadslid in werkgeverscommissie
14
Sluiting openbare raadsvergadering