link naar deze pagina

Company webcast - 22 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Registratie van de voorbereidende vergadering en raadsvergadering van 22 oktober 2020.

Er wordt fysiek in de raadszaal vergaderd in aangepaste vorm. Bij deze vergadering kan er helaas geen publiek aanwezig zijn.

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
De voorbereidende behandeling van de Begroting 2021 wordt opgedeeld in 5 agendapunten, die corresponderen met de begrotingsprogramma's.
Per begrotingsprogramma gaat het om het beleid inclusief de financiën op dat terrein.
M.a.w.: per begrotingsprogramma de betreffende pagina’s uit de Inleiding en de Beleidsbegroting (beleidsindicatoren, van toepassing zijnde passages uit de Paragrafen) alsmede de financiën zoals te vinden in de Financiële begroting (overzicht van baten en lasten, meerjarenraming, investeringen, reserves en voorzieningen indien van toepassing).
AV.04
Begroting 2021: Ruimtelijk domein
De door de fractie van de VVD op 8 oktober ingediende motie 178-86 over opstellen ruimtelijke onderbouwingen, wordt bij dit agendapunt betrokken.
AV.05
Begroting 2021: Openbaar domein
Voor dit agendapunt hebben zich 3 insprekers gemeld. Zij komen alle drie inspreken over de veerpont bij Ilpendam:
\- Josine van den Berg\, dorpsraad Ilpendam
\- Vera Aikens\, veerpontschipper
\- René Tump
AV.06
Begroting 2021: Sociaal domein
AV.07
Begroting 2021: Bestuur w.o. debat versterking ambtelijke organisatie
Bij dit agendapunt wordt (ook) het debat gevoerd over de Versterking van de ambtelijke organisatie
AV.08
Begroting 2021: Algemeen financieel beleid en financiële positie
AV.09
Voorbereidende behandeling raadsvoorstel Verklaring van geen Bedenkingen realisatie 5 woningen Havenstraat 28
AV.10
Voorbereidende behandeling raadsvoorstel begrotingswijziging 2020 Budget sloop fase 1 Galgeriet
AV.11
Sluiting voorbereidende vergadering
R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
Er zijn drie mondelinge vragen aangemeld:

1\. Vragen van GroenLinks\, mede namens WaterlandNatuurlijk inzake de dijk bij Uitdam\.
2\. Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake het KEBO\-terrein in Broek in Waterland\.
3\. Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake het Mirror Waterhotel in Monnickendam\.
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen van de besluitenlijsten van 1 en 8 oktober 2020.
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van week 41 en 42.
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Aangemeld
Josine van den Berg, namens de Dorpsraad Ilpendam over het pontje Ilpendam
R.10
Motie: opvang vluchtelingenkinderen Moria
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
Motie 313-14 is ingetrokken en (enigszins gewijzigd) vervangen door motie 313-15, ingediend door GroenLinks, CDA en D66
R.11
Concept motie vuurwerk
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 1 oktober is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
Motie 208-118 is vervangen door 208-119.
R.13
Sluiting raadsvergadering