link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Toelichting: Deze vergadering kan worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 13 oktober 2022 live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

01
Opening raadsvergadering
02
Eventuele mededelingen
03
Vaststellen agenda
04
Vragenuur
Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.
Inmiddels is een melding ontvangen van mondelinge vragen door GroenLinks over de recente uitval en daarmee onbetrouwbaarheid van het busvervoer.
05
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
06
Vaststellen besluitenlijsten
07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden
10
Aanwijzing lid en plv.-lid algemeen bestuur Twiske-Waterland en lid algemeen bestuur SPOOR
11
Benoeming duoraadslid
Dhr. Pit zal de belofte afleggen.
12
Besluitvorming over het raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief (MvdW)
13
Besluitvorming over het raadsvoorstel wijzigen verordening individuele studietoeslag (RW)
14
Eventuele moties nav het debat over RID 338-98 inzake plan van aanpak interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht (AvdW)
Raadsleden hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van het debat over dit onderwerp, dat is gehouden tijdens de voorbereidende vergadering 6 oktober jl, moties in te dienen bij dit agendapunt.
15
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
16
Sluiting raadsvergadering