link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 17 september 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
Insprekers kunnen direct voorafgaand aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt het woord voeren.
Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
Er hebben zich insprekers aangemeld voor agendapunt 8
AV.04
Gesprek met de ombudsman
De ombudsman van de metropool Amsterdam waarbij Waterland is aangesloten, de heer Arre Zuurmond, is als gast in de vergadering om te vertellen over:

* zijn visie op de klachten over Waterland,
* het werk van het bureau Ombudsman Metropool Amsterdam, de projecten en onderzoeken voor zover gerelateerd aan- of interessant voor Waterland.

De raadsleden kunnen vragen stellen en nader in gesprek gaan met de ombudsman.
AV.05
Debat over wensen & bedenkingen Regionale Energie Strategie (345-121)
Nadat de fracties in de voorbereidende vergadering van 25 juni j.l. in een debat input hebben gegeven op de concept RES, legt het college van B&W nu een conceptbrief voor aan de raad, waarin de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar maakt aan de regio.
AV.06
Debat over de gemeentelijke aanpak van de coronacrisis (2e ronde) (377-135)
De raad heeft op 2 juli in een eerste ronde evaluatieve opmerkingen gemaakt over de aanpak van de Corona crisis in Waterland. In deze tweede ronde zal gereageerd worden op een notitie die het college van B&W heeft opgesteld
AV.07
Budget voor de griffie Waterland vanaf 2021 (165-273)
De werkgeverscommissie voor de griffie, bestaande uit drie raadsleden, doet de raad een voorstel met betrekking tot het voor de griffie uit te trekken structurele budget.
AV.08
Voorbereidende behandeling verklaring van geen bedenkingen realiseren woningbouw perceel Kanaaldijk 85-87 in Watergang (378-7)
Dit onderwerp was geagendeerd op 3 september, maar op verzoek van de wethouder nog niet behandeld.
Het voorbehoud voor behandeling in deze vergadering heeft betrekking op de tijdige aanlevering van de stukken met de juiste informatie.
Inspreker: Felix Jan van de Bos namens de Dorpsraad over de aangepaste plannen.
Inspreker: Henk Buursen
Inspreker: Pieter de Groot
pdf 378-12 Memo collegelid inzake Kanaaldijk 85-87 d.d. 10 september 2020.pdf (70KB)
pdf 378-13 Gewijzigd raadsvoorstel verklaring van geen bedenking woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (137KB)
pdf 378-14 Gewijzigd concept-besluit verklaring van geen bedenkingen woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (95KB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 - Ruimtelijke onderbouwing Kanaaldijk 85, Watergang (7-9-2020).pdf (1.9MB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 concept-besluit Kanaaldijk (8-9-2020) met gearceerde aanpassingen.pdf (95KB)
pdf 378-15 - bijlage bij 378-13 Raadsvoorstel Kanaaldijk (8-9-2020) met gearceerde aanpassingen.pdf (137KB)
pdf 378-11 Inspreektekst dorpsraad Watergang voorbereidende vergadering 3 september 2020.pdf (96KB)
pdf 378-5 informatiedocument aanvraag omgevingsvergunning woningbouwproject Kanaaldijk 85 Watergang.pdf (83KB)
pdf 378-7 Raadsvoorstel omgevingsvergunning woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (1.2MB)
pdf 378-8 Conceptbesluit omgevingsvergunning woongebouw Kanaaldijk 85-87.pdf (93KB)
pdf 378-9 Bijlage Ruimtelijke onderbouwing Kanaaldijk 85 Watergang.pdf (1.8MB)
pdf 378-10 Memo wethouder Kanaaldijk 85-87 te Watergang.pdf (55KB)
pdf 378-6-1 Aanvraagformulier omgevingsvergunning;.pdf (104KB)
pdf 378-6-2 tekeningen.pdf (7.3MB)
pdf 378-6-3 EPC berekening.pdf (2.3MB)
pdf 378-6-4 kleur- en materiaalstaat.pdf (36KB)
pdf 378-6-5 notitie energieconcept.pdf (96KB)
pdf 378-6-7 verkennend bodemonderzoek 2.pdf (6.7MB)
pdf 378-6-19 goede ruimtelijke onderbouwing.pdf (1.8MB)
pdf 378-6-18 aanmeldnotitie MER.pdf (766KB)
pdf 378-6-17 memo stikstofdepositie.pdf (88KB)
pdf 378-6-16 QuickScan ecologie.pdf (1.9MB)
pdf 378-6-8 bouwbesluitgegevens.pdf (10.6MB)
pdf 378-6-9 asbestinventarisatie kanaaldijk 85.pdf (454KB)
pdf 378-6-15 onderzoek wet geluidshinder.pdf (2.9MB)
pdf 378-6-6 verkennend bodemonderzoek 1.pdf (3.4MB)
pdf 378-6-12 funderingsadvies.pdf (684KB)
pdf 378-6-10 asbestinventarisatie kanaaldijk 87.pdf (918KB)
pdf 378-6-11 sonderingen.pdf (415KB)
AV.09
Debat over evaluatie grondstoffenbeleid Waterland (121-121)
Dit debat is op verzoek van de fractie WaterlandNatuurlijk n.a.v. ingekomen stuk Raadsinformatiedocument evaluatie grondstoffenbeleid dd. 7 juli 2020
AV.10
Sluiting voorbereidende vergadering