link naar deze pagina

Company webcast - 9 juli 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Voorbereidende vergadering en raadsvergadering van 9 juli 2020. Er wordt fysiek in de raadszaal vergaderd in aangepaste vorm. Bij deze vergadering kan er helaas geen publiek aanwezig zijn.

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
AV.04
Voortzetting van het debat over: Raadsinformatiedocument mogelijke verkoop van het pand 'De Waegh' (157-106)
Dit is een voortzetting van het debat dat werd gehouden op de voorbereidende vergadering van 2 juli, dat vanwege het verstrijken van de tijd niet kon worden voortgezet.
AV.05
Debat over de voorgenomen herontwikkeling van Westerstraat 25 te Marken (371-6)
AV.06
Behandeling van de ingediende motie van D66, GroenLinks en WaterlandNatuurlijk over startersleningen (124-3)
AV.07
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2019 van de gemeente Waterland, inclusief het debat over de overschrijding van het krediet van de renovatie van De Bolder (369-39 en 220-23)
Het college heeft op vrijdag 3 juli jl. een raadsinformatiedocument (369-58) gestuurd over wijzigingen in de jaarstukken (369-59).
Het accountantsverslag is ook bijgevoegd.
AV.08
Behandeling van het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met de overheveling van budgetten uit boekjaar 2019 (369-48)
Het college heeft vrijdag 3 juli jl een gewijzigd raadsvoorstel (369-56)  en gewijzigd concept-besluit (369-57) gestuurd naar de raad.
AV.09
Debat over het beschikbaar stellen van extra lokalen voor basisschool De Blauwe Ster te Monnickendam (192-112)
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van WaterlandNatuurlijk. Het college heeft een memo (192-113) naar de raad gestuurd nav de brief van de MR van de Blauwe Ster.
AV.10
Debat over de fusie tussen SPOOR en OPSO
Geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks. Het college heeft een memo gestuurd (235-38) over de laatste stand van zaken.
AV.11
Sluiting voorbereidende vergadering
R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
300-753 concept-besluitenlijst voorbereidende vergadering 25 juni 2020, versie 2
300-742 concept-besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2020
300-751concept-besluitenlijst voorbereidende vergadering 2 juli 2020, versie 2
300-752 concept-besluitenlijst raadsvergadering 2 juli 2020, versie 2
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken (99-1288)
99-1288 Conceptbesluit ingekomen stukken week 27
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties (98-61)
98-61 Overzicht moties en toezeggingen dd 2020-07-09
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich twee insprekers aangemeld.
R.10
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2019 van de gemeente Waterland (369-39)
369-39 Raadsvoorstel jaarstukken 2019
R.11
Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met de overheveling van budgetten uit boekjaar 2019 (369-48)
R.12
Besluitvorming over moties die zijn aangekondigd in eerdere debatten en/of vreemd aan de orde van de dag
\- Besluitvorming over ingediende moties n\.a\.v\. het debat over de gemeentelijke aanpak van de coronacrisis
\- Besluitvorming over eventueel ingediende moties n\.a\.v\. het debat over de afvalinzameling en de ondergrondse containers in Monnickendam \(121\-111\, 121\-112\, 121\-113 en 121\-114\)
\- Besluitvorming over eventueel ingediende moties n\.a\.v\. het debat over het beschikbaar stellen van extra lokalen voor basisschool De Blauwe Ster te Monnickendam \(192\-112\)
\- Besluitvorming over eventueel ingediende moties n\.a\.v\. het debat over de fusie tussen SPOOR en OPSO \(192\-85\)
\- Besluitvorming over de ingediende motie van D66\, GroenLinks en WaterlandNatuurlijk over startersleningen \(124\-3\)
\- Besluitvorming over eventueel ingediende moties n\.a\.v\. het debat over de voorgenomen herontwikkeling van Westerstraat 25 te Marken \(371\-6\)
\- Besluitvorming over eventueel ingediende moties n\.a\.v\. het hebat over het raadsinformatiedocument inzake de mogelijke verkoop van het pand 'De Waegh' \(157\-106\)
R.13
Sluiting raadsvergadering