link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 28 juni 2022

Locatie: Delta
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Dirk-Siert Schoonman
Toelichting: Deadline voor het stellen van technische vragen
is woensdag 22 juni 12.00 uur. Antwoorden op de
voor de deadline gestelde vragen, worden
uiterlijk maandag 27 juni 17.00 via iBabs
gedeeld.
Algemene documenten:

01
Opening en vaststelling agenda
02.A
Mogelijkheid tot inspreken
2.B
Toelating en beëdiging van dhr. Zoon als lid van het algemeen bestuur
03
BESPREEKSTUKKEN
03.A.1
Rapportage Auditcommisie jaarstukken 2021
03.A.2
Jaarstukken 2021
03.B
1e Bestuursrapportage 2022
03.C
Begrotingsbrief 2023-2026
NB In het AB voorstel staat dat de Deltabijeenkomst over de begrotingsbrief op 21 juni is. Dit moet zijn: 14 juni

Er is een gecorrigeerde versie van het voorstel en de begrotingsbrief toegevoegd. U bent per mail geïnformeerd over de achtergrond hiervan.
03.D
Kredietaanvraag planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst
04
HAMERSTUKKEN
04.A
Vergaderplanning algemeen bestuur 2023
05
Concept besluitenlijst d.d. 31 mei 2022 en Actielijst
06
Ingekomen stukken en mededelingen
07
Rondvraag
08
Sluiting