link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 31 mei 2022

Locatie: Delta
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Dirk-Siert Schoonman
Toelichting: Eventuele schriftelijke vragen kunt u indienen tot woensdag 25 mei 12:00 uur (in verband met Hemelvaartsdag eerder dan gebruikelijk). U krijgt antwoord voor maandag 30 mei 17:00 uur.

De Pro Demos cursisten zullen tot ca 14.30 uur aanwezig bij deze AB-vergadering en de vergadering volgen via de publieke tribune.

Het eerder aangekondigde fotomoment wordt uitgesteld.

01
Opening en vaststelling agenda
02
Mogelijkheid tot inspreken
03
BESPREEKSTUKKEN
03.A
Aanvullend krediet zonnepanelen op RWZI locaties en daken
04
HAMERSTUKKEN
04.A
Treasurystatuut 2022 WDODelta
04.B
GBLT Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022-1, Kadernota 2023 en concept Begroting 2023
04.C
Ontwerp begroting 2023 voor het Waterschapshuis
04.D
Aqualysis jaarstukken 2021, concept programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
04.E
Communicatiestrategie verkiezingen 2023
04.F
Programma van eisen accountantsdiensten
05
Concept-besluitenlijst 19 april 2022 plus actielijst
06
Ingekomen stukken en mededelingen
07
Rondvraag
08
Sluiting