link naar deze pagina

Commissie AB Watersystemen en Waterveiligheid - 13 juni 2017

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Breun Breunissen

1 20:15
Opening
2 20:20
Voorkeursvariant Stadsdijken Zwolle
In de commissievergadering van 14 maart bent u geïnformeerd over de twee varianten voor Stadsdijken Zwolle.

In deze vergadering willen wij als vervolg hierop u bijpraten over
- het resultaat van de afweging ‘dijkversterking of Zwartewaterkering’ met daarbij specifieke aandacht voor de wijze waarop we met de input van de vorige commissievergadering is omgegaan
- Het langetermijn onderzoek Waterrobuust Zwolle, dat samenhangt met het voorstel van het DB aan bestuurlijke partners om te kiezen voor een dijkversterking
- Het doorlopen gebiedsproces met o.a. aandacht voor de bespreking in de bestuurlijke begeleidingsgroep

Hanna de Weerd en Philippe Schoonen van het projectteam Stadsdijken Zwolle zullen hierover een presentatie verzorgen. Vervolgens krijgen enkele bewoners en bedrijven uit het projectgebied gelegenheid kort te delen hoe zij het gebiedsproces hebben ervaren.
Dit alles ter voorbereiding op de keuze voor een voorkeursalternatief die in september dit jaar aan u zal worden voorgelegd.

Ter voorbereiding treft u aan:
- Memo Waterrobuust Zwolle
- Het voorstel van WDODelta aan de Bestuurlijke begeleidingsgroep
3 21:20
Normering wateroverlast
Normering wateroverlast is één van de onderwerpen van beleidsharmonisatie (voorheen ook aangeduid als harmonisatie NBW/WB21). Het voorstel van het dagelijks bestuur voor harmonisatie is gereed en treft u bijgaand aan.
Vanwege de complexiteit van dit onderwerp zullen Frank Fokkema en Bert Hendriks een presentatie geven, waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen.
4 22:05
Afsprakenlijst commissievergadering 14 maart 2017
5 22:10
Rondvraag
6
Sluiting