link naar deze pagina

Commissie AB Waterketen - 13 juni 2017

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Breun Breunissen
Toelichting: Uitsluitend voor de leden van de commissie en de betrokken medewerkers wordt een eenvoudige maaltijd geregeld. Het eten staat om 17:15 uur gereed. Wilt u hieraan deelnemen dan graag uiterlijk 12 juni doorgeven aan inekevanderbijl@wdodelta.nl

01
Opening en vaststelling agenda
02
Afsprakenlijst commissie waterketen d.d. 14 maart 2017
Het voorstel is om de afsprakenlijst en de bijlagen voor kennisgeving aan te nemen.
03
Mededelingen
04
Toelichting Top 5 grondstoffen (40 min presentatie plus interactie)
Door directielid René van der Spank.
Toelichting voorstel Top 5 Grondstoffen zoals is gepresenteerd in de Commissie Waterketen en Emissies (CWE) van de Unie van Waterschappen en een doorkijk dit voor Waterschap Drents Overijsselse Delta betekent.
Voorinformatie: CWE stukken (inclusief Arcadis rapport) aanleveren als achtergrondinformatie.
Presentatie CWE: aangevuld met een CWE oplegnotitie plus rapport.
05
Discrepantie, stelsel van heffingen, controle op geloosde hoeveelheden (40 minuten presentatie plus interactie)
Door Menko Toren en Edwin Bremer.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur is gevraagd om een toelichting op hoe het waterschap controleert hoeveel afvalwater bedrijven lozen en of bedrijven zich hieraan kunnen onttrekken (wordt ook onverwachts gemeten? Is steekproef voldoende representatief? Als meten goedkoper is tegenwoordig, zou je dan niet meer bedrijven in categorie meetbedrijven kunnen opnemen). Daarnaast is eerder gevraagd om een toelichting op hoe de heffingsstructuur is opgebouwd (Meetbedrijven, tabelbedrijven, etc.). Ook wordt u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van discrepantie (het verschil tussen gemeten en betaalde vervuilingseenheden). Doel is informeren. Voorinformatie. Onderzoek discrepantie en Verordening Zuiveringsheffing.
06
Robuustheid rioolwaterzuiveringsinstallaties (20 minuten presentatie plus 10 minuten vragen)
Door Amor Gaillard en/of Inge van der Velde.
Voor alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) is onder meer in beeld gebracht wat de ontwerp-uitgangspunten zijn en hoe deze zich verhouden tot de huidige aanvoer. Dit is een verdieping op het Integraal Zuiverings Plan (IZP) en geeft een beeld van de robuustheid van de rwzi’s (voor wat betreft het proces en ten aanzien van kortdurende overbelasting). Tijdens de presentatie zult u herkennen dat de aandachtspunten zijn belegd in het programma waterketen als investeringen of onderzoeken (bijv. optimalisatie afvalwatersysteem). In het volgende IZP wordt deze informatie (dan geactualiseerd) opgenomen. Doel is informeren. Voorinformatie oplegger en memo.
07
Rondvraag
08
Sluiting om uiterlijk 20:00 uur