Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 25 maart 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De bijeenkomst is te volgen via www.druten.nl/vergaderingen
Bundel:
pdf Agendabundel (38.6MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2021
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 februari 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024
6.2
Budgetoverhevelingen 2020-2021
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Vaststelling bestemmingsplan "Bijmansstraat 27-33" Deest
Ontwerp heeft ter inzage gelegen en wordt nu gewijzigd aangeboden voor vaststelling.
7.2
Stand van zaken implementatie Omgevingswet
7.3
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder W.G.M. (Willy) Brink
8
Lijst ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. De actuele lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering gepubliceerd. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Normenkader 2020
8.1.2
Vitaliteitscans dorpshuizen gemeente Druten
8.1.3
Herijking gemeentefonds
8.1.4
Startnotitie Transitievisie Warmte met voorlopige uitgangspunten
8.1.5
Taskforce gemeente Druten
8.1.6
Zwerfafvalplan Druten 2021-2025
8.1.7
Overgangsperiode van bestemmingsplan naar omgevingsplan Druten
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.2.1
Citaat wethouder inzake buitenplaats van Heemstraweg Afferden - Welzijn Druten
8.2.2
Beëindiging samenwerking Driestroom en Mode Met een Missie - Sociaal Maas en Waal
8.2.3
Energietransitie - Sociaal Maas en Waal
8.2.4
Vitaal Druten - Netcapaciteit voor zonneparken - Kernachtig Druten
8.2.5
Overlast hondenpoep Druten-Zuid - Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid
8.2.6
Gewasbestrijding - Kernachtig Druten
In 2016 is er een landelijk verbod gekomen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de agrarische sector. Onlangs heeft het hof in Den Haag dit verbod nietig verklaard. De fractie van kernachtig Druten vraagt nu of deze uitspraak van invloed is op de wijze waarop we bestrijding in Druten gaan uitvoeren.
8.2.7
Kwaliteit straatwerk na graafwerk glasvezel - Kernachtig Druten
De firma Delta Fiber is momenteel druk doende met het verglazen van de kernen. De fractie van Kernachtig Druten stelt vragen over de kwaliteit van het herstelde straatwerk.
8.2.8
Beantwoording schriftelijke vragen - Herverdeling gemeentefonds - Welzijn Druten
9
Motie vreemd Hoofdbutton Toerisme website - Kernachtig Druten, Dorpslijsten
10
Sluiting