Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 26 september 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans
Bundel:
pdf Agendabundel (71.6MB)

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
10 minuten per fractie (1e termijn) en 20 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 27 juni 2019 en van 4 juli 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5s) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
31101 Meningsvormende nota Scenario's visie 't Mozaïek
5.b
32501 Beantwoording raadsvragen bedrijfsvoering Leisurelands
5.c
32483 Gemeentelijk jaarverslag handhaving kinderopvang 2018
5.d
23692 Motie spreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen
5.e
33099 Jaarrekening 2018 Wmo-nieuw en jeugd
Deze informatienota geeft een nadere toelichting op het resultaat van de WMO nieuw en de Jeugdhulp (2D’s) in de jaarrekening 2018 van de gemeente Wijchen.
5.f
33875 Beantwoording schriftelijke vragen D66 over 'verkeerssituatie Kerkeveld'
5.g
31802 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over burgerparticipatie TKWM
5.h
33618 Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Wijchen 2018" en jaarverslag "Gemeentelijke ombudsman 2018”
5.i
23699 Informatienota raad Fairtrade Gemeente
5.j
29104 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over 'Woningbouw in Wijchen in cijfers'
5.k
31695 Evaluatie digitale informatiesystemen
Eind februari 2019 is met vertegenwoordigers van de Wijchense ondernemers en de firma Suurland het project digitale informatieborden geëvalueerd. Over het algemeen is men tevreden met de schermen. Wel vinden de ondernemers dat het door hen via reclamegelden betaalde deel van het systeem soms onvoldoende opvalt ten opzichte van het deel voor de verenigingen/gemeente. Met enkele aanpassingen in de layout van dat deel, soberder kleurgebruik, kleiner kader is getracht tegemoet te komen aan deze wens.
5.l
34055 Antwoord op de schriftelijke vragen van K8W over sociale huurwoningen voor jongeren
5.m
31487 Startnotitie bedrijventerrein Wijchen Oost
In aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein Wijchen Oost zal er een visie ontwikkeld worden.
Dit begint met een startnotitie die een SWOT-analyse en een aantal deelprojecten bevat. Deze notitie wordt bij deze voorgelegd.
5.n
32502 antwoord op schriftelijke vragen: handhaving op uitstallingen centrum Wijchen
5.o
32482 Jaarstukken 2018 RBT KAN
5.p
35652 Evaluatie Gedragscode Windenergie Wijchen
5.q
35651 Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Wijchen
5.r
34441 Beantwoording schriftelijke vraag D66: Inzicht in problematiek rondom centrale gegevensopslag
5.s
35955 Plan van aanpak versterking regionale samenwerking
6
Mededelingen
7
36409 Onderzoek geloofsbrief de heer C.K. van Galen - toelaten
8
36432 Benoemen commissielid de heer Arts - benoemen
9
32904 Nieuwe maatregelen afvalbeleid en wijziging inzamelfrequentie restafval en rapport SIR - bespreken
9.b
Amendementen en motie
10.a
35611 Gebiedsvisie Hart van Zuid - bespreken
10.b
33984 Routekaart Hart van Zuid - bespreken
10.c
Amendementen en moties
11
35570 Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018 - bespreken
11.a
Amendement en motie
12
35571 Beschikking Innovatiemiddelen Rondom Wijchen 2019 - bespreken
12.1
Amendement
13
Stemmingen
13.a
13466 Ontmoetingscentrum Wijchen Centrum
13.b
26639 Subsidie project MEERkunst
13.c
29087 Bestemmingsplan 'De Steenoven, Wijchen'
Beslisnota ter vaststelling door de raad van het ongewijzigde bestemmingsplan 'De Steenoven, Wijchen'.
13.d
29728 Besteding revenuen Legaat van Cooth
13.e
31598 Bestedingsvoorstel voor het gereserveerde krediet voor het project Hernen, Leur en Bergharense middelen
Partijen, dit zijn de leefbaarheidsgroepen voor Hernen-Leur en Bergharen, de besturen van De Mijlpaal, De Zandloper en Stichting Schaarweide, zijn het eens geworden over een besteding van de gereserveerde middelen van € 440.000. Voordat we tot uitvoering overgaan, is er behoefte aan afstemming met uw raad. Dit raadsbesluit is richtinggevend. De uitwerking volgt later en is een collegebevoegdheid. De middelen worden aangewend voor:
• de verbouwing van de gymzaal van De Zandloper;
• een haalbaarheidsonderzoek voor nieuw- en/of verbouw van De Mijlpaal tot MFA inclusief brede school;
• het inrichten van een multifunctionele ruimte op sportpark Schaarweide.
Stichting Schaarweide vraagt een extra krediet van € 64.250 voor verduurzaming van het clubgebouw en asbestverwijdering.
13.f
35573 Verhogen subsidie Rondom Wijchen 2019 met Rijksmiddelen, beslisnota
13.g
36410 Benoemen de heer C.K. van Galen tot plaatsvervangend lid Presidium - bij acclamatie
14
Sluiting