Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 24 februari 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: In verband met de maatregelen van het RIVM is er slechts beperkt ruimte in de raadzaal voor publiek. Wij adviseren de vergadering thuis te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering - 27 januari 2022
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 januari 2022 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Er zijn mondelinge vragen ingediend door:
\- Dhr Aslan namens fractie Welzijn Druten over buitenplaats Afferden
\- Dhr Arts namens fractie Kernachtig Druten  over helpen ondernemers met vragen over Coronasteun\.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Bindend adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie onder de Omgevingswet
6.2
Verordening nadeelcompensatie
6.3
Kaderbrief begroting 2023-2026 MGR
6.4
Reactie evaluatie WerkBedrijf
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit
7.2
Ontwikkeling Hoogwaardige Openbaar Vervoer knoop Druten
7.3
Realisatie zonnepark De Hooge Bobbert ten zuidwesten van Puiflijk
7.4
Initiatief voorstel - Biodiversiteit - Sociaal Maas en Waal
**Voorgesteld besluit:**
1\. Het Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit voor de gemeente Druten vast te stellen met daarin de volgende ambities:
a. Transitie naar ecologisch beheer als standaard
b. Biodiversiteit als integraal duurzaamheidsthema
c. Natuurlijke bestrijding van overlastgevende soorten
d. Versterken groenblauw netwerk
e. Stimuleren van initiatieven en samenwerking
2\. Een bedrag van € 25\.000\,\-\- beschikbaar te stellen voor de nadere formulering en
uitvoering van een actieplan en dan met name:
a. de ecologische waardenkaart;
b. een onderzoek naar de toegevoegde waarde van sedumdaken en
subsidiëring daarvan;
c. stimulering en subsidiering van vermindering verharding in tuinen;
d. in overleg treden met de provincie om de bereidheid te onderzoeken om de
ecologische waarden van het Gelders Natuurnetwerk gelegen tussen
Molendam en Klapstraat te Afferden te ontwikkelen;
e. op grond van een nieuw ontwikkeld afwegingskader in overleg treden met Rijkswaterstaat om het in de wereld unieke ooiboslandschap binnen de
Deestsche en Afferdensche waarden te versterken.
3\. Het bedrag onder 2 op te nemen in de perspectiefnota 2022 en daarover in juli van dit
jaar een definitief besluit te nemen.
7.5
Budgetoverhevelingen 2021-2022
8
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Prestatieafspraken woningcorporaties 2022
8.1.2
Uitwerking Wet Inburgering 2021
8.1.3
Project Sportcentrum De Gelenberg
8.1.4
Evaluatie Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk)
8.1.5
Pilot nieuwe schoolbibliotheek IKC De Appelhof
8.1.6
Planning controlcylus 2022 gemeente Druten
8.1.7
Bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs 2021-2023
8.1.8
Evaluatie toekomstige ICT samenwerking Rijk van Nijmegen
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
9
Motie vreemd aan de orde
10
Sluiting