Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 februari 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 15 minuten per fractie en 15 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 25 januari 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5i) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
18 2 10628 Programmabegroting 2018, versie december
5.b
18 2 13370 Stand van zaken Kasteeltuin
5.c
18 2 13393 Antwoord op Omgekeerd inzamelen van de fractie CDA
5.d
18 3 11074 Antwoord op schriftelijke vraag inzake Wijchen als Fairtrade gemeente van de fractie PvdA
5.e
18 3 12115 Derde kwartaalrapportage 2017 MGR
5.f
18 5 13226 Doelgroepenvervoer Avan
5.g
18 7 13567 Normenkader rechtmatigheid 2017
5.h
18 7b 11385 Stand van zaken toezeggingen, moties en amendementen in deze collegeperiode
5.i
18 7B 13576 Antwoord op schriftelijke vraag inzake de verspreiding gemeentegids van de fractie D66
6
Mededelingen
7
18 2 13777 Initiatiefvoorstel Beleid m.b.t. behalen landelijke afvaldoelstellingen
7.1
Amendementen
7.a
Motie Inrichting voortuin kasteel
8
Onderstaande stukken (8a en 8b) worden samen behandeld:
8.a
18 3 8268 Beleid participatie en re-integratie
8.a.1
Amendement
8.b
18 3 12255 Kaders begroting MGR 2019
8.b.1
Amendement
8.c
Motie Wijchense en Nederlandse vlag in de raadszaal
9
Stemmingen
9.a
18 1 9643 Actualisatie bestemmingsplannen
9.b
18 1 13446 Wijziging Verordening Stimuleringsregeling duurzame maatregelen
9.c
18 5 12162 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Wijchen 2018
9.d
18 2 13599-1 Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg
9.e
18 2 13599-2 Brandweerzorgplan, organisatie- en financiële ontwikkeling VRGZ
9.f
18 7 11918 Wijziging verordening bezwaarschriftencommissie
9.g
18 7 13649 Wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Wijchen 2017
10
Sluiting