Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Rondetafelgesprek (Druten) - 29 november 2018

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: M. Enkür

1
Opening en mededelingen
2
Najaarsnota
De najaarsnota 2018 rapporteert over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting van het boekjaar 2018. De najaarsnota 2018 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad -/- € 508.648 met een positief saldo van € 2.669.642. Het college vraagt de raad op 6 december 2018 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals benoemd in het resumé van de najaarsnota 2018.
3
Vaststellen belastingverordeningen en tarieven 2019
De belastingverordeningen en tarieven voor het jaar 2019 vaststellen.
4
Wijziging gemeenschappelijke regeling ODRN
Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeenten en provincie uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse omgevingsdiensten. In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er twee verbetervoorstellen gekomen die hebben geleid tot de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODRN. Ten eerste is de definitie van complexe taken verduidelijkt en meer in overeenstemming gebracht met de werkwijze in de praktijk. Deze definitie is van belang voor de verdeling van taken binnen het Gelderse stelsel van omgevingsdiensten. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in november 2017 besloten de provinciale vergunningverlening te centreren om de kwaliteit en efficiency te verbeteren. Vanwege het specialisme van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is ervoor gekozen om daar deze taken neer te leggen. Daarnaast worden enkele andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op actualisatie van de regeling. Onderdeel hiervan is het mogelijk maken dat de omgevingsdienst een rechtspersoon kan oprichten of hierin kan deelnemen.
5
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Het is belangrijk om de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) actueel te houden. De model-Apv van de VNG is gewijzigd. Deze wijzigingen zijn verwerkt. Intern en regionaal zijn voorstellen voor aanpassing gedaan. Deze zijn ook verwerkt.
6
Mededelingen en Technische vragen
7
Sluiting