Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 november 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
17.00 uur Opening en inspreken burgers
2
17.05 uur Vaststellen agenda
3
17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
- eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
- volgorde van spreken: te bepalen door loting
4
18.20 uur Schorsing (maaltijd en collegeberaad)
5
19.20 uur Eerste termijn college (spreektijd 30 minuten totaal voor college)
6
19.50 uur Schorsing voor fractieberaad (15 minuten)
7
20.05 uur Tweede termijn van de raad en tevens een bespreking van eventueel ingediende amendementen en moties
- richtlijn spreektijd is ongeveer 7,5 minuten per fractie; interrupties zijn welkom
- bij de toekenning van de spreektijd wordt de omgekeerde volgorde van de eerste termijn gehanteerd
8
21.00 uur Mogelijkheid van dupliek van het college (spreektijd 30 minuten totaal voor college)
9
21.30 uur Stemmingen
a. Stemmingen over ingediende amendementen
b. Stemming toegevoegde beslisnota’s
- Verkeersveiligheid Kerkeveld (17 6 3437)
- Septembercirculaire 2017 (17 7B 8817) (hamerstuk)
- Pilot Elektrische Poolauto (17 1 10391)
c. Begroting 2018 (17 2 10628)
d. Stemmingen over ingediende moties
9.a.1
Amendementen begroting
9.a.2
Moties begroting
9.b.1
17 6 3437 Verkeersveiligheid Kerkeveld
9.b.2
17 7B 8817 Septembercirculaire 2017
9.b.3
17 1 10391 Pilot Elektrische Poolauto
10
21.45 uur Sluiting vergadering
11
Informatienota's ter kennisname
11.a
17 3 10648 Uitbreiden doelgroep Kindregeling
11.b
17 3 10644 Tussenrapportage Kindregeling
11.c
17 3 3806 Analyse bestand Bijstand, IOAW en IOAZ, ontwikkelingen WW en financiële ontwikkelingen BUIG 2017