Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 22 april 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De bijeenkomst is te volgen via www.druten.nl/vergaderingen
Bundel:
pdf Agendabundel (29.5MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering - 25 maart 2021
U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Initiatiefvoorstel Sociaal Maas en Waal - Beschermd door cultuurhistorische waarden
6.2
Woningbouw gemeente Druten 2020 -2025
6.3
Definitief bod Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen 1.0
6.4
Benoeming leden regioagendacommissie Groene Metropoolregio
7
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
Behoud van de techniekprofielen in het onderwijsprogramma van het Pax Christi College
7.1.2
Heroriëntatie zelfstandigen Druten
7.1.3
Inventarisatie zwemdiplomabezit 2020
7.1.4
Motie Huisvestingsverordening Druten
7.1.5
Ontwikkeling scenario's onderwijshuisvesting 2021 / uitvoeringsprogramma 2022-2025
7.1.6
Uitvoering amendement Aanpak wijken Druten-Zuid
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Haalbaarheidsonderzoek de Lier - Dorpslijst Puiflijk_Druten-Zuid
7.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen - Help de Horeca in Druten - Dorpslijst Puiflijk - Druten-Zuid
8
Sluiting