Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 19 december 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 14 november 2019 en van het rondetafelgesprek van 12 december 2019 vast te stellen.
5
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

Over Drijvend Zonnepark Uivermeertjes wensen de volgende fracties het woord te voeren:
- Gerard Worm namens Kernachtig Druten
- Dini Uitdehaag namens Sociaal Maas en Waal
- Haci Aslan namens Welzijn Druten
- Gérard de Wildt namens De Dorpslijsten

Over Welzijnsbezoek voor ouderen wenst de volgende fractie het woord te voeren:
- Ellen Thomassen namens Dorpslijst Deest
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Druten 2020
6.2
Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen Druten
De argumenten hebben betrekking op de verordening in het algemeen, en niet op specifieke onderdelen respectievelijk artikelen.
6.3
Algemene plaatselijke verordening Druten
6.4
Lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke organisaties
6.5
Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Druten 2020
6.6
Aanwijzen Lotte Livius als Functionaris Gegevensbescherming
Lotte Livius is sinds kort de nieuwe Functionaris Gegevensbescherming. Op grond van de AVG moet zij hiervoor worden aangewezen door de afzonderlijke bestuursorganen van de gemeente. Daarom ligt dit voorstel voor.
Annemarie is al aangewezen als FG, dus we lopen geen risico dat we tijdelijk zonder FG zitten.
7
DEBATSTUKKEN
7.0
Discussie project Uivermeertjes (toegevoegd aan de agenda)
7.1
Najaarsnota 2019
De najaarsnota 2019 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad -/- € 715.790 met een positief saldo van € 1.900.602.
7.2
Vaststellen belasting verordeningen en leges 2020
7.3
Aanpassing legesverordening t.b.v. aanleg glasvezel in het buitengebied
Op 2 juli 2019 heeft het college besloten om samen met Beuningen, Wijchen en Heumen een convenant af te sluiten met Glasvezel Buitenaf voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Voor de realisatie van de in het convenant gemaakte afspraken en dus de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied is het nodig dat de raad instemt met de aanpassing van de Legesverordening.


7.4
Wijziging Verordening winkeltijden
7.5
Vaststelling Huisvestingsverordening gemeente Druten 2020
Wijziging 1.1 - Deze wijziging is een algemene wijziging en niet te herleiden naar een specifiek artikel.

Wijziging 1.2 - Deze wijziging heeft betrekking op artikel 7 van de verordening.

Wijziging 1.3 - Deze wijziging heeft betrekking op artikel 9 van de verordening.

Wijziging 1.4 - Dit zijn uitsluitend redactionele wijzigingen die niet te herleiden zijn naar specifieke artikelen.
7.6
Startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen definitief
7.7
Wijziging Apv Druten verbod op lachgas
8
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Woningmarktonderzoek 2019 Arnhem-Nijmegen
8.1.2
Regionale samenwerking Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid
8.1.3
Stand van zaken collegeprogramma
8.1.4
Implementatie Wet verplichte ggz
8.1.5
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd 2019
8.1.6
Raadsinformatienota Stand van zaken centrum Druten
8.1.7
Evaluatie aanpak laaggeletterdheid 2019
8.1.8
Ondermijningsbeelden
Stand van zaken ondermijning op basis van de opgehaalde beelden in oktober 2018.
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.2.1
Schriftelijke vragen - Dorpslijsten - Brief van GroenLeven inzake Zonnepark Uivermeertjes
8.2.2
Schriftelijke vragen - Dorpslijsten - Bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de N322
8.2.3
Beantwoording raadsvragen - Begroting 2020 - Snelheidscontroles
8.3
College van B&W
8.4
Regio Rijk van Nijmegen
N.v.t.
8.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Brief_GGD GZ_Colleges en Raden_Wijziging GR GGD GZ 16.12.2019.pdf (851KB)
pdf Rapport_Kinderombudsman_Ik ben meer dan mijn problemen_december 2019_Bijlage 1.pdf (827KB)
pdf Brochure_Kinderombudsman_Naar het beste besluit_december 2019_Bijlage 2.pdf (832KB)
pdf Brief_Kinderombudsman_Aanbieding rapport Ik ben meer dan mijn problemen_december 2019_met 2 bijlagen.pdf (208KB)
pdf Voorstel_GGD GZ_Wijziging GR GGD GZ 16.12.2019_briefbijlage.pdf (191KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD GZ_december 2019.pdf (260KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Wet elektronische publicaties_ledenbrief 19-107.pdf (120KB)
pdf Nieuwsbrief_Integraal RIEC Oost-Nederland_december 2019.pdf (473KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Onafhankelijke cliëntondersteuning, diverse onderwerpen sociaal domein en meer_ledenbrief 19-106.pdf (111KB)
pdf PPresentatie_RvN_Raadsbijeenkomst Wvggz_9 december 2019.pptx (654KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Werkbijeenkomst AI Kamerleden-Stempel voor Artificial Intelligence Center_december 2019.pdf (937KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Nieuwe VNG Model Referendumverordening_ledenbrief 19-105.pdf (51KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Druten_december 2019.pdf (159KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Raadsledennieuwsbrief_november-december.pdf (350KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_De start van een volgende fase_december 2019.pdf (148KB)
pdf Motie_Gemeente Nijmegen_D66 - Je kunt het geld maar één keer uitgeven_Zienswijze Veilig Thuis.pdf (1.2MB)
pdf Nieuwsbrief_Debat.NL_Kadootjes voor de raad_december 2019.pdf (92KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten’ (2019)_november 2019.pdf (216KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Omgevingswijs_ivm Bruidsschat Omgevingswet_september 2019.pdf (306KB)
pdf Nieuwsbrief_G1000_najaar 2019.pdf (538KB)
pdf Brief_Drutense actiegroep ‘Weg met de berg’_Akte van Ontbinding_november 2019.pdf (308KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Meepraten in een radenbijeenkomst, woningnood en meer_november 2019.pdf (692KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Energieakkoord_november 2019.pdf (289KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_samen de Schoonheid vieren_no. 8.pdf (980KB)
pdf Briefbijlage_Ned. Ver. voor Raadsleden_Snel en direct naar onderwerpen in de digitale leeromgeving_bijlage 3.pdf (113KB)
pdf Briefbijlage_Ned. Ver. voor Raadsleden_Houd het Dichtbij - 30 GR-leden over hun ambt_bijlage 2.pdf (11.3MB)
pdf Briefbijlage_Ned. Ver. voor Raadsleden_Essay over de rollen van de gemeenteraad_bijlage 1.pdf (1.6MB)
pdf Brief_Ned. Ver. voor raadsleden_Herfstbrief 2019 met 3 bijlagen.pdf (215KB)
pdf Brief_GroenLeven_Overeenkomst Drijvend zonnepark Uivermeertjes_november 2019.pdf (1.1MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen_ledenbrief november 2019.pdf (158KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Gemeentetips_november 2019.pdf (230KB)
pdf Nieuwsbrief_Stolwijk Kelderman Accountants_Tips en inspiratie voor overheidsorganisaties.pdf (471KB)
pdf Bij brief KAN_Eindrapport vereffening voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen cvs 29-10-2019_Bijlage 2.pdf (275KB)
pdf Bij brief KAN_Collegevoorstel Definitieve afronding liquidatie Stadsregio Arnhem-Nijmegen 29-10-2019_Bijlage 1.pdf (77KB)
pdf Brief_KAN_Eindrapport vereffening voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen_met 2 bijlagen.pdf (161KB)
pdf Toelichting_VNG_BALV agendapunt 9 - Principes Digitale Samenleving_Principes en hun nut en noodzaak met Begrippenlijst.pdf (614KB)
pdf Nieuwsbrief_Vereniging Ned. Riviergemeenten_november 2019.pdf (395KB)
pdf Motie vreemd_Gemeente Duiven_Samen Trap op Trap af - aangenomen_november 2019.pdf (544KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies_ledenbrief 19-097.pdf (178KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Mobiliteit_ledenbrief 19-098.pdf (314KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Samenwerking gemeenten - zorgverzekeraars_ledenbrief 19-096.pdf (223KB)
pdf Brief_GGD Directiemail_Kaderbrief 2021_Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid_november 2019.pdf (1.7MB)
pdf Bijlage bij brief_RvN_derde kwartaalrapportage 2019.pdf (3.7MB)
pdf Brief_RvN_Aanbiedingsbrief_derde kwartaalrapportage 2019.pdf (220KB)
pdf Nieuwsbrief_Nieuwsbrief Logistics Valley Rivierenland_november 2019.pdf (552KB)
pdf Motie_Gemeente Westerkwartier_Vreemd aan de orde van de dag - Gemeentefonds_oktober 2019.pdf (1.9MB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Samen werken voor cultuur_november 2019.pdf (479KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Update over The Economic Board 3.0 en meer_november 2019.pdf (617KB)
pdf Brief_Regio Rijk van Nijmegen_Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren - deelname werkgeversvereniging SGO_november 2019.pdf (447KB)
pdf Brief_Kulturhuis De Meent Afferden_Verzoek verlaging taxatiewaarde en WOZ voor dorpshuizen_oktober 2019.pdf (117KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt_ledenbrief 19-094.pdf (319KB)
pdf Brief_Particulier_Reactie van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg_november 2019.pdf (450KB)
8.6
Uitnodigingen
9
Sluiting