Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 27 januari 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering - 15 december 2021
U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Er zijn mondelinge vragen gesteld door:
\- Dhr Wijnen namens fractie Kernachtig Druten over de corona compensatie;
\- Dhr Postulart namens fractie dorpslijst Puiflijk/Druten\-Zuid over de parkeeroverlast in de Ooievaarstraat;
\- Dhr Haslan namens de fractie van Welzijn Druten over jongerenoverlast\, woningbouw\, collegeterugblik \- fusie en de Klepperheide;
- Dhr Thoonen namens de fractie van dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid over de verkeerssituatie Raadhuisstraat - Hogestraat;
\- Dhr Van Ooijen namens de fractie van dorpslijst Horssen over de woningbouw in Horssen en
\- Dhr Enkur namens de fractie dorpslijst Puiflijk/Druten\-Zuid over energie\-armoede\.
6
Aanwijzing interimgriffier
7
Benoeming mevrouw L.J.A.M. Meeuwsen-van Rhijn tot burgerlid van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
8
HAMERSTUKKEN
8.1
Plan van aanpak Omgevingsvisie
8.2
Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit
8.3
Transitievisie Warmte
8.4
Oprichting en deelname stichtingen risicobeheer veiligheidregio's en stichting waarborgfonds
8.5
GGD kaderbrief 2023
8.6
Wijziging regeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen BVO DRAN
9
DEBATSTUKKEN
9.1
Gebiedsvisie Deest Zuid
9.2
Economische visie
9.3
Allocatie milieustraat gemeentewerf
9.4
Verordening Wet Inburgering 2021
10
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
10.1
Informatienota's
10.1.1
Bestuursverslag 2020 Groeisaam
10.1.2
Strategisch Beleidsplan 2021-2025 Groeisaam
10.1.3
Leerplichtjaarverslag 2020-2021
10.1.4
Kaderbief 2023 Veiligheidsregio Gelderland Zuid
10.1.5
Prestatieafspraken woningcorporaties 2022
10.1.6
Uitvoeringsprogramma VTH - 2022
10.1.7
Plan van aanpak plan-milieueffectenrapportage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
10.1.8
Dienstverleningsovereenkomst centrumregeling BW en MO Nijmegen Rivierenland
10.1.9
Resultaten en voortgang subsidieverwerving
10.1.10
Analyse bijstandsbestand Druten 2021
11
Motie vreemd aan de orde - verkeersmaatregelen landbouwverkeer Afferden
12
Sluiting