Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 1 juli 2021

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: In verband met de maatregelen van het RIVM is er geen ruimte in de raadzaal voor publiek. Wij adviseren de vergadering thuis te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
Bundel:
pdf Agendabundel (112.1MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
Jaarstukken 2020 Gemeente Druten
6
Perspectiefnota 2021
7
Bestemmingsplan Koningstraat 53 Afferden
8
Inzameling luiers & incontinentiemateriaal en optimalisatie afvalinzameling
9
Scenario's onderwijshuisvesting primair onderwijs
10
Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis de Lier
11
Groene metropool regio
11.1
Reactie op de concept Regionale agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
11.2
Verzoek reactie bestuursakkoord Groene Metropoolregio
11.3
Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
11.4
Zienswijze Informatieprotocol en Richtlijn toetreding en uittreding GR Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)
12
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
12.1
Informatienota's
12.1.1
Verlengen pilot straatcoaches
12.1.2
Nieuwe Wet Inburgering
12.1.3
Meicirculaire 2021
12.1.4
Gemeenschappelijk orgaan Arnhem Nijmegen en The Economic Board - Zienswijze op de jaarrekening 2020
12.1.5
Zienswijze op de begroting 2022 van de Groene Metropoolregio en The Economic Board
12.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
12.2.1
Laden en lossen Ooievaarstraat Druten - Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid
12.2.2
Volle ondergrondse containers en bijzettingen - Kernachtig Druten
13
Sluiting