Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 28 april 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Beëdiging raadslid dhr A.H. Wijnen
4
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
5
Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart en 30 maart
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 29 en 30  maart 2022 vast te stellen.
6
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7
Beëdiging mevrouw E.E. Weijenberg
Mevrouw E. E. Weijenberg is in de raadsvergadering van 29 maart 2022 aangewezen als griffier van de gemeente Druten per 1 mei 2022. Vandaag wordt zij beëdigd.
8
Benoeming burgerleden en voorzitter rondetafelgesprekken
Deze beslisnota betreft de benoeming van burgerleden en de voorzitter van het rondetafelgesprek voor raadsperiode 2022-2026.
9
Benoeming leden rekenkamercommissie
De beslisnota betreft de benoeming van de drie leden, waaronder de voorzitter, van de rekenkamercommissie. De c.v.'s en motivatiebrieven van de heer Oorsprong, de heer Julicher en  de heer Looijen liggen ter inzage op de griffie. Neem contact op met de (plaatsvervangend) griffier om deze in te zien.
10
HAMERSTUKKEN
10.1
Onderhoud Altforstsestraat in Horssen
In het IBOR plan van Druten is opgenomen dat de asfaltwegen worden onderhouden op niveau basis. De Altforstsestraat is onder dit niveau gezakt. Er zitten dusdanige gaten in de straat dat deze onveilig is. Met kleine maatregelen is deze straat niet veilig meer te maken.
10.2
Vervangen brug(delen) en inspectie kunstwerken
Betreft aanvragen middelen voor het vervangen en inspecteren van kunstwerken
11
DEBATSTUKKEN
11.1
Vestiging voorkeursrecht woningbouwontwikkeling Deest-Zuid
11.2
Kunstgrasveld DIO'30
De voetbalaccommodatie op sportpark De Gelenberg in Druten is sinds de privatisering in 2007 in eigendom van de stichting voetbalsport Druten. De accommodatie bestaat uit 3 wedstrijdvelden (waarvan 1 kunstgras) en 1 trainingsveld ter grootte van ca. 0,75 wedstrijdveld (kunstgras).
Voetbalvereniging DIO’30 geeft aan over onvoldoende voetbalvelden te beschikken. Extra capaciteit kan worden gerealiseerd door de ombouw van één van beide natuurgrasvelden tot kunstgras. De stichting en DIO’30 vragen de gemeente om hierin een bijdrage te doen.
12
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
12.1
Informatienota's
12.1.1
Project Sportcentrum De Gelenberg
12.1.2
Stand van zaken kunstwerk Tichellande
12.1.3
Stand van zaken uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting 2022-2025
12.1.4
Uitstel Omgevingswet
12.1.5
Stand van zaken bestemmingsplan procedure 'Buitenplaats van Heemstraweg Afferden'
12.1.6
Uitvoering amendement Aanpak wijken Druten-Zuid
12.1.7
Rapportage moties, toezeggingen en schriftelijke vragen Q4-2021
12.1.8
Aanpak bijplaatsingen afval bij ondergrondse containers
12.1.9
Integraal Jaarplan Tweestromenland
12.1.10
Normenkader 2021
12.1.11
Verstedelijkingsstrategie Gebiedsuitwerkingen
12.1.12
Opstellen lokaal beleidskader huisvesting internationale werknemers Druten
12.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
12.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Tijdelijke woningen voor starters - Dorpslijst Horssen
12.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen - Kriekenhoek aan de Heersweg te Druten - Kernachtig Druten
12.2.3
Beantwoording schriftelijke vragen Capaciteitsprobleem netwerk Liander - dorpslijst Horssen
13
Afscheid interim griffier dhr. J.A.M. van Workum
14
Sluiting