Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 2 juli 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Toelichting: **Naar aanleiding van de corona maatregelen is deze vergadering zonder publiek.**
Bundel:
pdf Agendabundel (50.7MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 juni 2020 vast te stellen
5
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Financieel technische uitgangspunten begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Kennis nemen van de notitie Financieel technische uitgangspunten begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Bestemmingsplan Rijdt 65, Horssen
Aan de Rijdt 65 in Horssen ligt een bedrijfslocatie van het voormalige installatiebedrijf Romijnders. In 2014 en 2015 zijn er initiatieven ingediend voor de herontwikkeling van de locatie. Uitgangspunt van de herontwikkeling is een transformatie van het bedrijfspand naar wonen in een flexibel concept.
Daarnaast wordt voorgesteld om aan de zijde van De Bogerd twee kavels voor vrijstaande woningen of een 2 onder 1 kapper te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

Er is door initiatiefnemers een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijdt 65, Horssen’ lag ter inzage van 30 april tot en met 10 juni 2020. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Ambtshalve zijn er geen aanpassingen wenselijk. Het bestemmingsplan is nu klaar om voor vaststelling aan de raad voor te leggen.
7.2
Jaarstukken 2019 gemeente Druten
7.3
Perspectiefnota 2020 gemeente Druten
8
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.1.1
Kwartaalrapportage Veilig Thuis - januari tot en met maart 2020
8.1.2
Informatie verslagen 2019 en plan 2020 TVAN
8.1.3
Ontwikkelingen bij Pluryn, 'Focus binnen Focus'.
Ter kennisname aangenomen.
8.1.4
Financiële scan Druten Wijchen door Provincie Gelderland
8.1.5
Reactie op open brief van de Adviesraad Sociaal Domein Druten over een mogelijke fusie tussen Druten en Wijchen
8.1.6
Meicirculaire 2020
8.1.7
Beantwoording motie vreemd aan de orde van de dag 'Besluit over een bestuurlijke fusie met Wijchen op basis van argumenten'
8.1.8
Nadere verkenning bestuurlijke samenwerking
8.1.9
Onderzoek kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en ondernemers
8.1.10
Voorlopig concept bod Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Containers restafval - Kernachtig Druten
8.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen - Rapportage WDW evaluatie
8.2.3
Beantwoording schriftelijke vraag - Betrekken van stakeholder bij een mogelijke bestuurlijke fusie
9
Sluiting