Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 23 april 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Toelichting: **N.a.v. de Corona maatregelen is deze vergadering zonder publiek.**
Bundel:
pdf Agendabundel (41.2MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 26 maart 2020 vast te stellen
5
Informatie activiteiten Kernteam Corona
Presentatie door Lucas van Horck.
6
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6.1
Economische gevolgen coronavirus - SMW
Er zijn nu regelingen vanuit de rijksoverheid,de provincie en de gemeente om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.
Maar ook sportverenigingen,dorpshuizen,koren enz. hebben last van deze crisis.
Tal van organisaties op het gebied van cultuur en educatie dreigen in de knel te komen.
Zijn er regelingen waar deze groep een beroep op kan doen en waar mogelijk gebruik gemaakt van kan worden?
6.2
Reactie op het advies van de Adviesraad sociaal domein - Kernachtig Druten
Uit de rapportage blijkt dat 39% van de cliënten niet gesproken is over de eigen bijdrage, in 2018 was dat ook al zo.
Hebben de verbeteracties onvoldoende resultaat opgeleverd ? in de beantwoording staat dat er op dit moment aan een nieuwe folder wordt gewerkt, wanneer is deze folder gereed en is daarmee het probleem uit de wereld?

Tweede vraag heeft te maken de continuïteit van de dienst verlening, ontevredenheid over het niet vervangen van hulp bij afwezigheid.
Met de aanbieders zijn sluitende afspraken gemaakt, welke zijn dat als het gaat over vervang, wanneer wordt er vervang in gezet.
7
HAMERSTUKKEN
8
DEBATSTUKKEN
8.1
Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
9
Benoeming de heer J.G. Wiersma tot lid van de Auditcommissie
10
Benoeming mevrouw N.N. Nede tot plaatsvervangend griffier
11
Moties vreemd aan de agenda
11.1
Vluchtelingen Kinderen
12
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
12.1
Informatienota's
12.1.1
MARN en energietransitie
12.1.2
KTO AVAN 2019 Druten
Avan voert elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. In 2017 heeft Avan een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle gebruikers van Avan. In 2019 is opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, maar nu onder gebruikers van Avan in de periode maart, april en mei 2019. Via deze informatienota informeren wij u hierover. Resultaten voor de gemeente Druten worden vergeleken met die van AVAN breed.
12.1.3
Nieuwe hulpmiddelenleverancier
12.1.4
Leidraad zonne-energie Druten
12.1.5
Planningen Controlcyclus Druten 2020
12.1.6
Doorontwikkeling ODRN
12.1.7
Reactie op advies Adviesraad Sociaal Domein Druten 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
12.1.8
Inventarisatie zwemdiplomabezit 2019
12.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
12.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Zwerfafval
12.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Rondweg Deest
12.3
College van B&W
12.4
Regio Rijk van Nijmegen
12.5
Ingekomen Stukken derden
Overzichtslijst Ingekomen stukken derden worden niet inhoudelijk behandeld.
12.6
Uitnodigingen
13
Sluiting