Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 30 juni 2022

Locatie: Wijchen, Kasteel
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Algemene documenten:

1
Opening en bezinning
Spreektijd vergadering:3 minuten per fractie vragenhalfuurtje;
10 minuten per fractie (1e termijn) en 30 minuten voor het college
2
Vaststellen agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen van 19 mei 2022, 24 mei 2022 en 16 juni 2022
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
77690 Informatienota Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en welzijn
5.b
80426 Informatienota Programmarapportage Wijchen, Mei 2022
5.c
72244 Informatienota ENSIA audit 2021 Wijchen
5.d
72848 Informatienota Participatie en communicatie nieuwbouw Wijchen-West
De Agendacommissie agendeert deze nota (Participatie en communicatie Wijchen-West) met een advies voor de bespreking.

In de toelichting in de informatienota staat:
“Met deze informatienota willen we uw raad informeren over de participatie en
communicatie in deze fase van het nieuwbouwproject Wijchen-West.”

De informatienota gaat niet over de inhoud van het bouwproject. De Agendacommissie adviseert de beraadslaging te concentreren op de beantwoording door de fracties van de vraag: Hoe wenst de raad meegenomen te worden door het college in het doorlopen van het participatieproces?
5.e
68312 Informatienota Evaluatie Welzijnsbezoeken MeerVoormekaar
6
Mededelingen
7
82739 Beslisnota Benoemen commissieleden
8
69997 Beslisnota Bestemmingsplan Hotel Berendonck
8.1
Motie 1 GL D66 PvdA - In gesprek over definities natuur inclusief bouwen ecologische inrichting en beheer (gewijzigde tekst)
8.2
Motie 2 GL D66 PvdA - Toekomstige bestemmingsplannen definities natuurinclusief bouwen en ecologische inrichting
8.3
Motie 3 D66 - Visie op Alverna
9
30066 Beslisnota Vaststelling Bestemmingsplan TKWM 2022
pdf Dossier 3782 voorblad.pdf (29KB)
pdf 30066 Beslisnota vaststellen bestemmingsplan TKWM 2022 (456KB)
pdf Zienswijzenota TKWM 2022 WEBSITE.docx (344KB)
pdf Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer 2022 Regels (4.6MB)
pdf Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer 2022 Bijlagen bij regels (28.4MB)
pdf Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer 2022 Verbeelding (1.1MB)
pdf Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer 2022 Toelichting (6.1MB)
pdf Bijlage 1: Stedenbouwkundig VO-plan 2021 (1.4MB)
pdf Bijlage 2: Ambitiedocument TKWM (2.7MB)
pdf Bijlage 3: Akoestisch onderzoek 2022 (4.9MB)
pdf Bijlage 4: Bodemonderzoek (4.1MB)
pdf Bijlage 5: Aanvullende bodem- en asbestonderzoeken (11.7MB)
pdf Bijlage 6: Stikstofdepositie Onderzoek 2022 (1.4MB)
pdf Bijlage 7: Quickscan natuurwaardenonderzoek 2021 (3MB)
pdf Bijlage 8: Proefsleuvenonderzoek Tussen Kasteel en Wijchens Meer 2020 (ZAN 916) (12.8MB)
pdf Bijlage 9: Proefsleuvenonderzoek Oostflank 2012 (ZAN 283) (4.7MB)
pdf Bijlage 10: Opgraving De Meesterplaats, Don Emanuelstraat (RAAP-rapport 3983) (10MB)
pdf Bijlage 11: Opgraving Oostflank (ZAR 69) (68.4MB)
pdf Bijlage 12: Verslag archeologische waarneming door de AWN (Jaarverslag 1992) (1.3MB)
pdf Bijlage 13: Opgraving Merovingisch grafveld (Hazenberg Archeologische Serie 1) (48.2MB)
pdf Bijlage 14: RAAP Rapport Catalogus Monumentennummers (107KB)
pdf Bijlage 15: RAAP Rapport Catalogus Vindplaatsnummers (605KB)
pdf Bijlage 16: Verkeersstudie 2022 (5.9MB)
pdf Bijlage 17: Watertoets (157KB)
pdf Bijlage 18: Notitie onderbouwing parkeerbalans Wijchen Centrum (1.5MB)
9.1
Motie PvdA D66 GL WL bewaakte fietsenstalling
10
Stemmingen
10.a
54205 beslisnota Stichting Noorderlicht / Budgetsubsidie 2022-2023
De aanvullende budgetsubsidie voor de jaren 2022 en 2023 dekken we uit de hogere inkomsten die de gemeente aan kale huur van de stichting ontvangt. De gemeentebegroting 2022 rekent in zeer beperkte mate met deze inkomsten op dit gebouw.
Team Financieel beleid kan een totaaloverzicht maken. Hierin staan alle inkomsten aan kale huur op MFA's, dorpshuizen en wijkcentra (waar commerciële verhuur plaats vindt), afgezet tegen onze kapitaallasten, onderhoudskosten en eigenaarslasten. Daaruit zal blijken dat de gemeente per saldo meer kale huurinkomsten ontvangt (met dank aan de Wet Markt en overheid). Deze rekenexercitie hoeft uw besluit tot vaststelling en verzending van deze beslisnota aan de raad niet op te houden.
10.b
54686 Beslisnota Vaststellen bestemmingsplan Akkerweg 3a Wijchen
10.c
73872 Beslisnota renovatie LTV Vormer
Op 26 april heeft de gemeenteraad besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 67.000 voor renovatie van de toplaag van 3 tennisbanen van LTV Vormer. De renovatie maakt deel uit van een groter geheel aan werkzaamheden die door de vereniging in eigen beheer worden uitgevoerd.
10.d
76779 Beslisnota Verlenging Milieubeleidsplan 2018-2021
10.e
75650 Beslisnota Structurele extra inzet preventie jeugd en regieteam
10.f
73302 Beslisnota Vaststelling definitief bestemmingsplan 'Wethouder Bankenstraat 12 te Batenburg'.
10.g
75904 Beslisnota wijziging APV Wijchen i.v.m. (schijn)gevechten en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)
10.h
75057 Beslisnota zienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio en opgave RES Circulaire regio
10.i
82740 Beslisnota Benoeming lid agendacommissie Modulaire Gemeenschappelijke Regio Rijk van Nijmegen (MGR)
11
Sluiting