Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 24 oktober 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (46.7MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprek en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 26 september en van het rondetafelgesprek van 10 oktober vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De fractie Kernachtig Druten / Claudia Barten wenst het woord te voeren naar aanleiding van:
- de presentatie van Woonwaarts;

De fractie Dorpslijst Afferden / Marinka Faassen wenst het woord te voeren naar aanleiding van:
- de presentatie van Woonwaarts in relatie tot de Beantwoording schriftelijke vragen - Prestatieafspraken Standvast Wonen - Afferden;

Namens de Dorpslijsten wenst Gérard de Wildt het woord te voeren naar aanleiding van:
- de presentatie van RBT VAN;

Namens de Dorpslijsten wenst Gérard de Wildt het woord te voeren over:
- de Lijst van Moties en Toezeggingen met betrekking tot afvoeren van toezegging presentatie Munitax.

De fractie Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag wenst het woord te voeren op de volgende twee punten:
1. Aan de Scharenburg richting Horssen ligt aan de linkerkant (weer) een berg grond met daarbij de bordjes geschikt en ongeschikt.
Waar komt de grond vandaan en wat houdt de kwalificatie geschikt/ongeschikt in?
2. Rijk, provincie en gemeenten werken samen aan een beleids -en beoordelingskader voor stikstofdepositie.
Wanneer wordt verwacht dat het rekenmodel klaar is?
Heeft het college inmiddels meer zicht op de gevolgen van de PAS voor woningbouw en projecten in onze gemeente?

De fractie Welzijn Druten / Haci Aslan wenst het woord te voeren naar aanleiding van:
- De situatie rondom de aan de openbare ruimte onttrokken parkeerplaatsen op de Klepperheide.5
HAMERSTUKKEN
n.v.t.
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
Informatienota samenvatting 1e bestuursrapportage WDW 2019
De samenvatting van de 1e bestuursrapportage WDW 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
7.1.2
Mountainbikeroute Uivermeertjes en impuls wandelroutenetwerk
De fractie Dorpslijst Horssen /Gérard de Wildt wenst het woord te voeren over dit onderwerp.
7.1.3
De regionale propositie op de Nationale Omgevingsvisie
7.1.4
Informatienota Raadsagenda Openbare Ruimte
Zoals eerder besloten in de collegevergadering van 1 oktober 2019.

Namens de Dorpslijsten wenst Gérard de Wildt het woord te voeren over:
- Voorstel voor bespreking van voortgang bij het presidium.
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen Kernachtig Druten Kaliwaal
7.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen Dorpslijst Afferden Hondenlosloopgebied ADW
7.2.3
Beantwoording schriftelijke vragen Dorpslijst Horssen Reconstructie Scharenburg en bewegwijzering fietsers
De fractie Dorpslijst Horssen / Gérard de Wildt wenst het woord te voeren over dit onderwerp.
7.2.4
Beantwoording schriftelijke vragen Dorpslijsten m.b.t. deelname RBT VAN
7.2.5
Beantwoording schriftelijke vragen Dorpslijsten over Goedkope buskaart senioren Breng en Connexxion rondom Nijmegen
Namens de Dorpslijsten wenst Ronald Thoonen het woord te voeren over dit onderwerp.
7.3
College van B&W
7.4
Ingekomen Stukken derden
pdf Briefbijlage_zeven Bouw- en infra-organisaties_Stappenplan aanpak stikstof_bijlage 3.pdf (62KB)
pdf Briefbijlage_zeven Bouw- en infra-organisaties_Rapportage acute gevolgen stikstofproblematiek landelijk_bijlage 2.pdf (3MB)
pdf Briefbijlage_zeven Bouw- en infra-organisaties_Factsheet stikstof en bouw_bijlage 1.pdf (321KB)
pdf Brief_zeven Bouw- en infra-organisaties_inzake oppakken vergunningverlening Stikstof_oktober 2019.pdf (115KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Onverwachts presenteren_Zo doe je dat - Overtuigtip_oktober 2019.pdf (304KB)
pdf Vernieuwde publiekswebsite over gemeentelijke watertaken_riool en raad.pdf (175KB)
pdf Briefbijlage_GGD Gelderland-Zuid_aan raden 10.10.2019_Notitie Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis.pdf (187KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_aan raden 10.10.2019_Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis.pdf (1.1MB)
pdf Nieuwsbrief_Museum De Tuut_oktober 2019.pdf (488KB)
pdf Nieuwsbrief_Dar_Opfrisser Nieuws over onze leefomgeving, afval en grondstoffen_oktober 2019.pdf (404KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_ aan raden 10.10.2019_Marap GGD tm juni 2019.pdf (920KB)
pdf Rapportage_GGD Gelderland-Zuid_Managementrapportage tm juni 2019_oktober 2019_bijlage bij brief.pdf (747KB)
pdf Maag Lever Darm Stichting_Stappenplan op naar meer toiletten_bijlage bij brief.pdf (111KB)
pdf Brief_Maag Lever Darm Stichting_Toiletsymposium 2019_oktober 2019.pdf (144KB)
pdf Brief_Stichting Écht Scheiden Zonder Schade_Noodoproep aan raadsleden_oktober 2019.pdf (343KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid aan raden_Zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging_oktober 2019.pdf (560KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat.NL_Tweede termijn of theekrans_oktober 2019.pdf (89KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Toegang tot cultuur_oktober 2019.pdf (512KB)
pdf Brief_Sint & Pietengilde_oktober 2019.pdf (10KB)
pdf Nieuwsbrief Berenschot_Gratis webinar 'Bijstandsbudgetten'_oktober 2019.pdf (482KB)
pdf Erfgoed vereniging Heemschut_Artikel Gelderlander 03102019 Jan Reijnen_bijlage bij brief.pdf (537KB)
pdf Brief_Erfgoed vereniging Heemschut_Belvederegebied Maas en Waal_oktober 2019.pdf (274KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen_ledenbrief 19-078.pdf (205KB)
pdf Nieuwsbrief_Bestuursacademie Nederland_Het schrijven van een beleidsplan_oktober 2019.pdf (74KB)
pdf Nieuwsbrief_The Exonomic Board_Terugblik event The Economic Board x INNOVATE, Halfjaarlijkse Monitor 2019, EWRC 2019 en meer_oktober 2019.pdf (419KB)
pdf PPresentatie_Regionale bijeenkomst gemeenteraden_Regionaal Arbeidsmarktbeleid_7 oktober 2019_Beuningen.pptx (510KB)
pdf Verslag_Regionale avond adviesraden_25 september 2019_Kasteel Wijchen.pdf (252KB)
pdf Presentatie_Dar en NVRD bijeenkomst_30 september 2019.pdf (8.5MB)
pdf Presentatie_Dar en NVRD bijeenkomst_30 september 2019_Begeleidend bericht__met link Maatschappelijk Jaarverslag_bijlage 1.pdf (6KB)
pdf Brief_Verslag Bezoek Vrijheidsmuseum_Subsidie_4 mei comité Puiflijk_oktober 2019.pdf (201KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Stand van zaken herziening gemeentefonds_ledenbrief 19-077.pdf (163KB)
pdf Brief_gemeente Bergen op Zoom_aan Tweede Kamer inzake_Motie uitbreiding gemeentelijk belastingtinggebied_oktober 2019.pdf (1.6MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0)_ledenbrief 19-074.pdf (123KB)
pdf Brief_Kennispunt Lokale Politieke Partijen_Wat doet het Kennispunt_oktober 2019.pdf (177KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Wijziging in verstrekking hulpmiddelen_ledenbrief 19-076.pdf (164KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_FLO-overgangsrecht_nadere aanpassing levensloopsregeling_ledenbrief 19-073.pdf (164KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG Raadsledennieuwsbrief_september 2019.pdf (946KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG Gelderland_september 2019.pdf (90KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Zittend presenteren en toch overtuigend zijn. Hoe doe je dat_oktober 2019.pdf (210KB)
pdf Brief MGR_Raadsbrief gemeente Nijmegen_Regionaal arbeidsmarkt beleidsplan Werk voorop!_september 2019.pdf (95KB)
pdf Infobrief MGR_raadsleden Agendacie. MGR_DVO-informatieprotocol-arbeidsmarktbeleid_september 2019.pdf (74KB)
pdf Brief_Bestuur Heemtuin Maas en Waal_Vandalisme Heemtuin_september 2019.pdf (349KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelderland Academie_september 2019.pdf (499KB)
pdf Brief_Regio Arnhem Nijmegen_Aankondiging radenbijeenkomsten_18 september 2019.pdf (421KB)
pdf Nieuwsbrief_Logistieke Hotspot Rivierenland_‘LHR legde basis voor huidige succes Rivierenland’_september 2019.pdf (446KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Nieuws over RegioOntmoet, BT Event en meer_september 2019.pdf (542KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Reactie op de Rijksbegroting 2020_Bijzondere ledenbrief_september 2019.pdf (27KB)
pdf Brief_NVR_Zomerbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden_september 2019.pdf (240KB)
pdf Brief_LTAT_begeleidende brief_september 2019.pdf (85KB)
pdf Brief_LTAT_20190923_reacties gemeenten internetconsultatie Telecomcode 5G_12 pagina's.pdf (331KB)
pdf Brief_Raadslid CDA_dhr. L.V. Elfers_inzake Pensioenzorgen_15 september 2019.pdf (131KB)
pdf Nieuwsbrief_Berghauser Pont Academie_Cursusoverzicht Griffiers_september 2019.pdf (310KB)
pdf Nieuwsbrief_BDO Nederland_Belastingplan 2020 - de belangrijkste wijzigingen_18 september 2019.pdf (162KB)
7.5
Uitnodigingen
pdf Uitnodiging_Provinciale Staten_Gelders Debat_ woensdag 20 november 2019_Groesbeek.pdf (122KB)
pdf Uitnodiging_HERINNERING_VNG Congressen_Raad op zaterdag_2 november 2019_Assen.pdf (325KB)
pdf Uitnodiging_VNG_Resilience Congres_25 november 2019_Nieuwegein.pdf (194KB)
pdf Uitnodiging_Ned. Ver. voor Raadsleden_Avondbijeenkomst Samenspel tussen raad en griffie_november en december 2019_Harderwijk, Houten en Doetinchem.pdf (125KB)
pdf Uitnodiging_Stuurgroep regionale samenwerking Arnhem Nijmegen_Radenbijeenkomst_maandag 21 oktober 2019_Lent.pdf (289KB)
pdf Uitnodiging_Zorgbelang_Onbeperkt actief_vrijdag 22 november 2019_Arnhem_bijlage 1.pdf (476KB)
pdf Uitnodiging_Zorgbelang_Onbeperkt actief_vrijdag 22 november 2019_Arnhem.pdf (54KB)
pdf Uitnodiging_VNG Congressen_Raad op zaterdag_2 november 2019_Assen.pdf (219KB)
pdf Uitnodiging_Nederlands Debat Instituut_Debatteer mee over jeugdzorg en energietransitie_zaterdag 12 oktober 2019_Hilversum.pdf (365KB)
pdf Uitnodiging_LCGW_Bijeenkomst Omgevingsvisie_8 november 2019_Loil.pdf (378KB)
pdf Uitnodiging_Werkzaak Rivierenland_Bijeenkomst voor Raden_7 oktober 2019_Geldermalsen.pdf (112KB)
pdf Uitnodiging_Stichting Vriendschap Druten-Witnica_Vergadering delegatie zusterstad Witnica_zaterdag 19 oktober 2019_Druten.pdf (187KB)
pdf Uitnodiging_Attero Minisymposium_Klimaat, energie en circulaire economie_dinsdag 12 november 2019_Uden-Veghel.pdf (187KB)
pdf Uitnodiging_REMINDER_VNG Congressen_3e Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord_dinsdagavond 8 oktober 2019_Nieuwegein.pdf (58KB)
pdf Uitnodiging_Rijkswaterstaat_Publieksdag de Waaldag_zaterdag 28 september 2019_Deest.pdf (941KB)
8
Motie Vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting