Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 26 maart 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Toelichting: **Deze raadsvergadering is zonder publiek.**

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Benoeming Wethouder W. Brink
5
Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie
6
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 20 februari 2020  en van het rondetafelgesprek van 12 maart vast te stellen.
7
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8
HAMERSTUKKEN
8.1
Aanvulling 2020 Woonvisie Druten n.a.v. regionaal woningmarktonderzoek 2019
9
DEBATSTUKKEN
9.1
Vaststellen begrenzing Bestaand Stedelijk Gebied
10
Moties Vreemd aan de orde van de dag
10.1
Motie Vervolg ambtelijke fusie - Kernachtig Druten
10.2
Motie islamitische begraafplaats - Welzijn Druten
11
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
11.1
Informatienota's
11.1.1
Zonnepark Uivermeertjes
11.1.2
Evaluatie Werkorganisatie Druten Wijchen
11.1.3
Verkenning warmtenet Deest
11.1.4
Leerplicht jaarverslag Druten 2018-2019
11.1.5
Moties beleidskader "Werk voorop!"
11.1.6
Anti-discriminatie rapporten 2018 en toekomstnotitie Ieder1Gelijk
11.1.7
Quickscan bedrijventerreinen Druten
11.1.8
Aanleg glasvezelnetwerk in Druten
Met de firma Glasvezel buitenaf is een convenant afgesloten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. In maart start de aannemer met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2020 afgerond.
In maart starten zij ook met de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in de kernen Afferden, Deest, Druten en Puiflijk. Bij voldoende interesse is de planning dat er in het derde kwartaal van 2020 gestart wordt met de uitvoering.
11.1.9
Opgeleverde woningen 2019 Druten
11.1.10
Prestatieafspraken woningcorporaties 2020
11.1.11
Woondeal regio Arnhem-Nijmegen - definitief
De stukken zijn onder embargo tot woensdag 4 maart 2020 13 uur. Dan wordt de woondeal ondertekend.
11.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
11.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Uivermeertjes/Energieneutraal Druten
11.2.2
Schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal - Anticiperen op gevolgen voor ondernemers Coronavirus
11.3
College van B&W
11.4
Regio Rijk van Nijmegen
11.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Brief aan de raad over 3% vergroenen van het versteende oppervlak in de gemeente.pdf (1.1MB)
pdf Brief gemeenten 5G.pdf (229KB)
pdf Ingekomen brief - JL Bloemen - LEDs make a difference - Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en BTW compensatie.pdf (1.5MB)
pdf Ingekomen brief - D.C.M. Uitdehaag - Meesters - Beeindiging lidmaatschap werkgeverscommissie.pdf (140KB)
pdf Ingekomen brief - Provincie Gelderland - Financieel toezicht 2020.pdf (1.8MB)
pdf VNG Resilience Congres.pdf (318KB)
pdf Mantelzorgers ondersteunen mantelzorgers m.b.t corona - hotlijn.pdf (309KB)
pdf Brief VNG - Digitale inclusie.pdf (193KB)
pdf Bijlage brief VNG - Digitale inclusie brochure.pdf (16MB)
pdf Ingekomen brief - Zienswijze West Maas en Waal op Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023.pdf (29KB)
pdf Het Nederlands Debat Instituut - Vergadertip Hoe kun je effectief online vergaderen  💻   Corona-update Analyse pijnlijk kamerdebat.pdf (2.1MB)
pdf Brief VNG ledenbrief - Gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG.pdf (94KB)
pdf Transitium Groep nieuws maart 2020.pdf (4.9MB)
pdf Actuele ontwikkelingen, terugblik RegioOverleg(t) en meer.pdf (3.2MB)
pdf Ingekomen brief - Milieudefensie - Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie.pdf (1.5MB)
pdf Ingekomen brief - Begeleidende mail Peggy Verbakel - Centrummanager Druten.pdf (239KB)
pdf Bijlage SODC Brief aan ondernemers - Centrummanager Druten.pdf (112KB)
pdf Ingekomen brief - Johran Willegers - Bouwend Nederland.pdf (232KB)
pdf Bijlage ingekomen brief - Bouwend Nederland 2003-55400-COVID-19 BNL Gemeente.pdf (84KB)
11.6
Uitnodigingen
12
Sluiting