Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 15 december 2021

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen is er geen ruimte voor publiek. De vergadering is te volgen via druten.nl/vergaderingen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering 11 november 2021
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 11 november 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
Benoeming dhr. J. Mooren en dhr. C.M.G. Dolmans tot burgerleden Sociaal Maas & Waal
7
Benoeming dhr. A.J. Van de Logt tot burgerlid Kernachtig Druten
8
HAMERSTUKKEN
8.1
Verordening rekenkamercommissie 2022 en budget
8.2
Vaststelling bestemmingsplan Parkeerplaats Koningstraat 101 Druten
8.3
Aanvulling 2021 Woonvisie
8.4
Vaststellen leges- en belastingverordeningen 2022
8.5
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
8.6
Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling - CAO aan de slag
9
DEBATSTUKKEN
9.1
Definitieve verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Weide
9.2
Realisatie van het Zonnepark Zevend ten westen van Puiflijk
9.3
Vaststelling bestemmingsplan Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest
pdf Dossier 3089 voorblad.pdf (37KB)
pdf RB vaststelling BP Koningstraat 32 Afferden en Van Heemstraweg 18a Deest (87KB)
pdf Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest (36KB)
pdf Geanonimiseerde zienswijze (202KB)
pdf Toelichting BP Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest (3.1MB)
pdf Regels BP Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest (302KB)
pdf Verbeelding BP Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest (1.5MB)
pdf Bijlage bij de regels 1 Bi..iviteiten (46KB)
pdf Bijlage 1 inrichtingsplan Koningstraat 32 Afferden (2.4MB)
pdf Bijlage 2 inrichtingsplan van Heemstraweg 18a Deest (158KB)
pdf Beslisnota Vaststelling bestemmingsplan Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest (623KB)
pdf Bijlage 3 Akoestisch onderzoek Koningstraat 32 Afferden (5.6MB)
pdf Bijlage 4 Quickscan FloraFauna Koningstraat 32 te Afferden (2.2MB)
pdf Bijlage 5a Bodemonderzoek Koningstraat 32 Afferden (2.3MB)
pdf Bijlage 5b Bodemadvies ODRN tbv BP Koningstraat 32 Afferden (419KB)
pdf Bijlage 5c Bodemadvies RO Koningstraat 32 te Afferden (304KB)
pdf Bijlage 5d memo bodemkwaliteit Enviroplan (339KB)
pdf Bijlage 6a Stikstof Bijlage nota van uitgangspunten (6MB)
pdf Bijlage 6b AERIUS berekening bouwfase Koningstraat (407KB)
pdf Bijlage 6c AERIUS berekening gebruiksfase Koningstraat (358KB)
pdf Bijlage 6d AERIUS verschilberekening huidig bouwfase Koningstraat (749KB)
pdf Bijlage 6e AERIUS verschilberekening huidig nieuwe locatie (684KB)
pdf Bijlage 7 watertoets Koningstraat 32 (18KB)
pdf Bijlage 8 watertoets Heemstraweg 18a (14KB)
pdf Bijlage 9 Advies Brandweer (146KB)
pdf Beantwoording technische vragen - Vaststelling bestemmingsplan Koningstraat 32 Afferden en van Heemstraweg 18a Deest.pdf (382KB)
pdf 9.3 Motie Sociaal Maas en Waal - verkeersveiligheid Bloesemstraat (40KB)
9.4
Scenario's dorpshuis de Lier
9.5
Najaarsnota 2021
10
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
10.1
Informatienota's
10.1.1
Addendum Inburgering DVO Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022 MGR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
10.1.2
Beantwoording motie afvalcontainers Deest
10.1.3
Evaluatie reclame- en terrassenbeleid
10.1.4
Evaluatie Wet verplichte Geestelijke GezondsheidsZorg
10.1.5
Rapportage Moties, toezeggingen en schriftelijke vragen - 3e kwartaal 2021
10.1.6
Reactie motie omgevingsvisie
10.1.7
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2020
10.1.8
Stand van zaken verkennende gesprekken nieuw bestuurlijk perspectief
10.1.9
Stedenbouwkundige opzet De Hooiwal
10.1.10
Taakstelling vergunninghouders 2021
10.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
10.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - OV Druten-Nijmegen - Dorpslijsten Puiflijk_Druten-Zuid, Deest, Afferden en Horssen
10.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen Zonnepanelen huurwoningen - Kernachtig Druten
11
Afscheid griffier mevr. M.J. van IJsseldijk
12
Sluiting