Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 18 april 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 28 maart en van het rondetafelgesprek van 11 april vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De volgende fracties hebben aangegeven, gebruik te willen maken van het agendapunt rechten van de raad:

- CDA / André van den Hurk - onderwerp: financiële bijdrage Bijna Thuis Huis in Druten.

- Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag – onderwerp: stavaza van de berg Tichellande.
1. Is er een plan van aanpak om tot een oplossing te komen, zoals door de raad is besloten?
2. Er wordt nu weer volop grond verzet in Tichellande. Kan daarbij misschien worden aangesloten?
3. Zijn of worden leden van de werkgroep op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

- Welzijn Druten / Haci Aslan - onderwerp: de markt.
Met name het uitblijven van de inrichting van de markt. Het gaat over de Finishing Touch van de vernieuwde markt waar al eerder een budget voor gereserveerd was.
1. Wanneer kunnen we de eerste stappen verwachten?
2. Is er al een beeld van de stappen die genomen gaan worden?
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Vaststellen Verordening op de Auditcommissie
5.2
Vaststellen Verordening Vertrouwenscommissie gemeente Druten
5.3
Concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en de concept veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland (gemeente Druten)
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Businesscase project uit Masterplan Druten Werkt
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
Het CDA / André van den Hurk heeft aangegeven het woord te willen voeren over de informatienota: Van Elk Handelsonderneming, Van Heemstraweg 18a in Deest.

Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag heeft aangegeven het woord te willen voeren over de informatienota: tussenevaluatie kindpakket Druten.
1. Kan de wethouder aangeven hoe het grotere bereik van de doelgroep tot stand is gekomen?
2. Wat zegt dit over het aantal kinderen dat in armoede opgroeit?
3. Contributie Leergeld2stromenland: hoger omdat er meer ondersteuning aan meer kinderen wordt gegeven? Wat is het kostenplaatje dan?
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
Dorpslijst Horssen / Gérard de Wildt heeft aangegeven het woord te willen voeren over de ingekomen stukken schriftelijke raadsvragen en antwoorden: beantwoording raadsvragen – de Dorpslijsten – WOZ-waarde bepaling.
7.3
College van B&W
7.4
Regio Rijk van Nijmegen
N.v.t.
7.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Brief_Regio Arnhem Nijmegen_Aanbieding conceptbegroting 2020.pdf (1MB)
pdf Brief_Regio Arnhem Nijmegen_Aanbieding conceptbegroting 2020_bijlage 1_Ontwerpbegroting 2020 eindversie.pdf (595KB)
pdf Nieuwsbrief_Hans Dekker_Proactiviteit Gemeentes en Tweede kamer voor Paasvuren_bijlage 2_artikel NOS.pdf (167KB)
pdf Nieuwsbrief_Hans Dekker_Proactiviteit Gemeentes en Tweede kamer voor Paasvuren_bijlage 1_de impact van houtrook.pdf (288KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Lezersonderzoek VNG Magazine.pdf (88KB)
pdf Nieuwsbrief_Logistieke Hotspot Rivierenland_5e logistieke hotspot van Nederland.pdf (1.2MB)
pdf Nieuwsbrief_Nationale Ombudsman_iedereen moet mee kunnen doen.pdf (129KB)
pdf Nieuwsbrief_houtrookoverlast_in Hongarije voltrekt zich een milieuramp in de kachel.pdf (58KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest_19-016.pdf (97KB)
pdf Nieuwsbrief_Bestuursacademie Nederland_Regisserende rol voor gemeenten bij aanpak laaggeletterdheid.pdf (159KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN Nieuwsbrief_Ronde Tafel Waterstof RvN Circulaire Kickstart, innovatieve ecosystemen en agenda.pdf (135KB)
pdf Brief_Hans Dekker_Proactiviteit Gemeentes en Tweede kamer voor paasvuren.pdf (94KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlandse Vereniging voor Raadsleden_week 15.pdf (467KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Regionale Energie Transitie (RES).pdf (481KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat NL_een jaar in de raad, wat nu.pdf (71KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_onderzoek, helpt u ons VNG te verbeteren.pdf (30KB)
pdf Persbericht_VNG Gelderland_Aanbieding Gelders Regionaal Manifest_bijlage 1_Gelders Regionaal Manifest.pdf (5.2MB)
pdf Persbericht_VNG Gelderland_Aanbieding Gelders Regionaal Manifest.pdf (171KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_jaarverslag 2018, een kijkje achter de schermen, kamerledenbijeenkomst en meer.pdf (771KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Gelders Manifest, vlogs, een expositie en meer.pdf (471KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Leren, meedoen, groeien en versterken door kunst.pdf (321KB)
pdf Nieuwsbrief_DAR_opfrisser_nieuws over onze leefomgeving, afval en grondstoffen.pdf (367KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland-Zuid_april 2019.pdf (225KB)
pdf Nieuwsbrief_Bureau Brussel Regio Arnhem Nijmegen_Brussels Lof.pdf (405KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_Reactie vanuit de raden op Bouwstenennotitie Meerjarenstrategie.pdf (135KB)
pdf MGR Rijk van Nijmegen_bijlage 1_bespreking zienswijzen kaderbrief.pdf (536KB)
pdf MGR Rijk van Nijmegen_bijlage 2 Accountantsverslag MGR 2018.pdf (722KB)
pdf MGR Rijk van Nijmegen_bijlage 3_Brief ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 MGR.pdf (681KB)
pdf MGR Rijk van Nijmegen_bijlage 4_Ontwerpbegroting 2020-2023 en bijstelling 2019.pdf (3.1MB)
pdf MGR Rijk van Nijmegen_bijlage 5_Voorstel inzet middelen iRvN.pdf (377KB)
pdf MGR Rijk van Nijmegen_Jaarstukken 2018.pdf (7.4MB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland-Zuid_Programmabegroting GGD 2020.pdf (1.6MB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland-Zuid_Conceptbegroting GGD 2020.pdf (2MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017_bijlage 1_concept ontwerp aanpassing.pdf (367KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.pdf (218KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_bijlage 2_Jaarrekening 2018.pdf (846KB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_bijlage 1_Jaarverslag 2018.pdf (1.3MB)
pdf Brief_GGD Gelderland-Zuid_Concept Jaarrekening 2018.pdf (1003KB)
pdf Brief_Regio Arnhem Nijmegen_bijlage 1_Ontwerp Meerjarenprogramma begroting BVO DRAN 2019-2023 (incl. gewijzigde begroting 2019).pdf (9.5MB)
pdf Brief_Regio Arnhem Nijmegen_Ontwerp Meerjarenprogramma begroting 2019-2023.pdf (447KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Gelderland_maart 2019.pdf (175KB)
pdf Nieuwsbrief_RIEC_Oost-Nederland_nr. 7.pdf (485KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Voortgang Klimaatverbond.pdf (148KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_bijlage_trots bijdragen aan de lokale democratie en de gemeentelijke dienstverlening vanuit werkgeversperpectief.pdf (537KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College voor Arbeidszaken.pdf (163KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Beeldspraak_maart 2019.pdf (1.1MB)
pdf Brief_ODRN_Jaarverslag 2018 en Begroting 2020.pdf (175KB)
pdf Brief_ODRN_Jaarverslag 2018 en Begroting 2020_bijlage 1_Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2018.pdf (1.4MB)
pdf Brief_ODRN_Jaarverslag 2018 en Begroting 2020_bijlage 2_Jaarverslag 2018.pdf (1014KB)
pdf Brief_ODRN_Jaarverslag 2018 en Begroting 2020_bijlage 3_Accountantsverslag.pdf (663KB)
pdf Brief_ODRN_Jaarverslag 2018 en Begroting 2020_bijlage 4_Aanbiedingsbrief begroting 2020.pdf (935KB)
pdf Brief_ODRN_Jaarverslag 2018 en Begroting 2020_bijlage 5_Begroting 2020.pdf (427KB)
pdf Brief_Sociaal Maas en Waal_n.a.v. RTG 11-04-'19.pdf (194KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Hoe breng je meer rust in je presentatie_Overtuigtip.pdf (286KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat NL_ik moet jou even aanspreken.pdf (79KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_FLO-overgangsrecht_nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting.pdf (134KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland-Zuid_bijlage 1_voorblad bij notitie routeeroverleg.pdf (100KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland_Zuid_notitie routeeroverleg versie 2.0.pdf (486KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Dashboard status doelstellingen_met verwijzigen naar jaarverslag 2018.pdf (787KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Model verordening sociaal domein en herziening Model verordening jeugdhulp en WMO 2015_19-019.pdf (111KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_bijlage 4_Model Instructie voor de secretaris 2019.pdf (357KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_bijlage 3_Model Instructie voor de griffier 2019.pdf (362KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_bijlage 2_Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019.pdf (163KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_bijlage 1_Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019.pdf (425KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_VNG Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.pdf (169KB)
pdf Brief_Kernachtig Druten_m.b.t. initiatiefvoorstel 17-4-2019.pdf (222KB)
7.6
Uitnodigingen
pdf Uitnodiging_Dag van de Gelderse Gemeenten_Nijmegen_8 april 2019.pdf (99KB)
pdf Uitnodiging_Euregio_oproep Wifi4EU_4 april 2019.pdf (424KB)
pdf Uitnodiging_Euregio_oproep Wifi4EU_bijlage 1_Factsheet NL.pdf (362KB)
pdf Uitnodiging_gemeente Druten_lunchcollege samen zorgen voor een gezond, zorgzaam en toegankelijk Druten_Druten_16 mei 2019.pdf (1018KB)
pdf Uitnodiging_gemeente Nijmegen_Raadsledenbijeenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang.pdf (130KB)
pdf Uitnodiging_GGD Gelderland-Zuid_bijlage 1_Bouwstenen Meerjarenstrategie 2020-2023_versie 4.pdf (435KB)
pdf Uitnodiging_GGD Gelderland-Zuid_Bouwstenennotitie tbv Meerjarenstrategie_11 april Tiel, 17 april Nijmegen.pdf (948KB)
pdf Uitnodiging_Regiegroep Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen_informatieavonden over de Regionale Energie Strategie_17 april, 18 april, 7 mei.pdf (81KB)
pdf Uitnodiging_Regio Arnhem Nijmegen_Regionale Raadsinformatiebijeenkomsten RES_17 april Duiven, 18 april Rheden en 7 mei Berg en Dal.pdf (102KB)
pdf Uitnodiging_Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland_Uitnodiging bijeenkomst Stedelijk waterbeheer_24-25 april.pdf (271KB)
pdf Uitnodiging_Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland_Uitnodiging bijeenkomst Stedelijk waterbeheer_bijlage_achtergrondinformatie.pdf (175KB)
pdf Uitnodiging_Wil van de Geijn_educatieve dag Hertenpark_Druten_12 mei 2019.pdf (321KB)
pdf Uitnodiging_Wil van de Geijn_educatieve dag Hertenpark_Druten_bijlage 1_achterzijde flyer.pdf (131KB)
pdf Uitnodiging_VNG_Uitnodiging VNG-atriumlezing ‘ De stad is een laboratorium’_Den Haag_23 mei 2019.pdf (77KB)
pdf Uitnodiging_Raadsledenvereniging_Dag voor de Raad_Deventer_24 mei 2019.pdf (197KB)
pdf Uitnodiging_4 mei comité_Herdenking Druten 2019_H.H. Ewaldenkerk_Druten_4 mei 2019.pdf (65KB)
pdf Uitnodiging_vooraankondiging_Gelders Genootschap_ALV en jubileumfeest 100 jaar Gelders Genootschap_20 juni Wageningen en 15 november Arnhem.pdf (171KB)
pdf Uitnodiging_Raadsledenvereniging_Dag voor de Raad_Deventer_24 mei 2019.pdf (197KB)
pdf Uitnodiging_Actiesymposium Maas en Waal in Beweging_Druten_D'n Bogerd_23 mei 2019.pdf (309KB)
8
Sluiting