Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Gemeenteraad (Druten) - 6 december 2018

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 22 november en van het rondetafelgesprek van 29 november vast te stellen
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

5
Hamerstuk: Vaststellen belastingverordeningen en tarieven 2019
De belastingverordeningen en tarieven voor het jaar 2019 vaststellen.
6
Hamerstuk: Wijziging gemeenschappelijke regeling ODRN
Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeenten en provincie uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse omgevingsdiensten. In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er twee verbetervoorstellen gekomen die hebben geleid tot de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODRN. Ten eerste is de definitie van complexe taken verduidelijkt en meer in overeenstemming gebracht met de werkwijze in de praktijk. Deze definitie is van belang voor de verdeling van taken binnen het Gelderse stelsel van omgevingsdiensten. Daarnaast heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in november 2017 besloten de provinciale vergunningverlening te centreren om de kwaliteit en efficiency te verbeteren. Vanwege het specialisme van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is ervoor gekozen om daar deze taken neer te leggen. Daarnaast worden enkele andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op actualisatie van de regeling. Onderdeel hiervan is het mogelijk maken dat de omgevingsdienst een rechtspersoon kan oprichten of hierin kan deelnemen.
7
Hamerstuk: Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Het is belangrijk om de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) actueel te houden. De model-Apv van de VNG is gewijzigd. Deze wijzigingen zijn verwerkt. Intern en regionaal zijn voorstellen voor aanpassing gedaan. Deze zijn ook verwerkt.
8
Debatstuk: Najaarsnota
De najaarsnota 2018 rapporteert over de financiële en budgettaire aspecten van de begroting van het boekjaar 2018. De najaarsnota 2018 eindigt na het verwerken van het saldo van voor- en nadelen ad -/- € 508.648 met een positief saldo van € 2.669.642. Het college vraagt de raad op 6 december 2018 in te stemmen met de financiële beslispunten, zoals benoemd in het resumé van de najaarsnota 2018.
9
Benoeming tijdelijk wethouder
Omdat wethouder M.H.T. Lepoutre als gevolg van een ingrijpende operatie en een langdurige herstelperiode voorlopig afwezig zal zijn en om het werk binnen het college in die periode niet te laten stagneren, wordt voorgesteld om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 e.v. Gemeentewet, de heer W.G.M. Brink, wonende te Wijchen te benoemen tot tijdelijk wethouder. De heer Brink voldoet aan de eisen van de gemeentewet.
10
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
11.a
Informatienota's
11.b
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
11.c
College van B&W
11.d
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
11.e
Ingekomen Stukken derden
pdf Nieuwsbrief_VNG_moties buitengewone ALV 30 november 2018 en overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG.pdf (104KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_ontwikkelingen onderwijshuisvesting.pdf (43KB)
pdf Nieuwsbrief_Deltaprogramma Rijn_digitale terugblik Rivierendag 2018.pdf (5KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 30 november 2018.pdf (42KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_LABsafari voeding en Durf te vragen_Op de Stip 4 december 2018.pdf (215KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_LOGA_afspraken Wnra bij gemeenten.pdf (46KB)
pdf Nieuwsbrief_SPOM_bijlage 1 ouders fusieonderzoek.pdf (453KB)
pdf Nieuwsbrief_SPOM_bijlage 2 fusieonderzoek.pdf (484KB)
pdf Nieuwsbrief_SPOM_bijlage 3 fusieonderzoek.pdf (496KB)
pdf Nieuwsbrief_SPOM_bijlage 4 fusieonderzoek.pdf (511KB)
pdf Nieuwsbrief_SPOM_bijlage 5 fusieonderzoek.pdf (482KB)
pdf Nieuwsbrief_SPOM_inzake fusie-onderzoek SPOM-Oeverwal.pdf (309KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_FLO overgangsrecht_compensatieregeling AOW en verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken_aanpassing.pdf (43KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_november 2018.pdf (462KB)
pdf Nieuwsbrief_herfstbrief_Nederlandse Vereniging voor Raadsleden_plannen 2019.pdf (584KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_FLO overgangsrecht_compensatieregeling AOW en verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken.pdf (41KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_FLO overgangsrecht_opbouw en inzet levenslooptegoeden periode 2019-2022 en aanpassing LOGA-pad.pdf (43KB)
pdf Nieuwsbrief_Native Consulting_datagedreven ontwikkeling dienstverlening.pdf (446KB)
pdf Brief_ZLTO_briefing RES Gemeente Zuid-Gelderland_bijlage 1.pdf (65KB)
pdf Brief_ZLTO_briefing RES gemeente Zuid-Gelderland.pdf (107KB)
pdf Nieuwsbrief_Greenspread_motie om zonnepanelen buiten beschouwing te laten voor ozb aangenomen.pdf (232KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_4 tips die netwerken makkelijker maken + trainingsdata 2019.pdf (205KB)
pdf Motie_Gemeente Zevenaar_Kinderpardon_brief staatssecretaris.pdf (503KB)
pdf Motie_Gemeente Zevenaar_Kinderpardon.pdf (968KB)
pdf Nieuwsbrief_Necker van Naem_wie volgt Paul Smeulders op_beste bestuurder 2018.pdf (56KB)
11.f
Uitnodigingen
12
Sluiting