Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 28 februari 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (32.8MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 19 januari 2019 en van het rondetafelgesprek van 19 februari 2019 vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
Onderzoek geloofsbrieven en toelating burgerlid
Raadsfracties in de gemeenteraad mogen conform artikel 52, lid 1 - 3 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Druten 2018 naar evenredigheid van raadszetels burgerleden benoemen voor de rondetafelgesprekken in de gemeente Druten. Na een positief advies door de commissie onderzoek naar de geloofsbrieven worden kandidaat burgerleden beëdigd.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Masterplan Druten Werkt
In de gemeenten Druten en Wijchen hebben we een probleem. De economie groeit terwijl het bijstandsvolume nauwelijks daalt. Dit maakt dat het budget BUIG niet voldoende is om de kosten bijstand te dekken. Dit vraagt om een andere aanpak van ons uitstroombeleid dan we de afgelopen jaren hanteerden. Vanuit het bestuur van beide gemeenten is de opdracht neergelegd om vernieuwend en buiten de kaders om te denken om deze problematiek aan te
pakken. Vanuit dit oogpunt leggen wij de focus op wat de klant wél kan in plaats van wat de klant niet kan. Om dit te realiseren is er een masterplan bedacht met de titel Druten Werkt waarin wij een integrale aanpak tussen al onze specialisten realiseren waarin de wens, de wil en de mogelijkheden van de klant centraal staan. Dit overkoepelende plan omvat meerdere ideeën die moeten leiden tot een vergrote uitstroom van ons bestand.
6.2
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MARN
De MARN is sinds de evaluatie van de organisatie in 2017 geen projectorganisatie meer en door de MARN worden geen projecten meer uitgevoerd. Daarnaast heeft de MARN de gronden die zij in eigendom heeft en waarop de stort en de installaties van ARN B.V. zijn gevestigd, verkocht aan ARN b.v..
Deze ontwikkelingen maken het dat het Algemeen Bestuur van de MARN het wenselijk acht dat de tekst van de gemeenschappelijke regeling hierop wordt aangepast. In
bijgevoegde brief verzoekt het Algemeen Bestuur van de MARN aan de deelnemende gemeenten hiermee in te stemmen.
7
DEBATSTUKKEN
7.1
Afwegingskader woningbouwinitiatieven
De woningmarkt heeft zich vanuit een crisissituatie veranderd in een hoogconjunctuur. Daarom heeft de raad ‘woningbouw’ op de raadsagenda geplaatst. Het voorliggende afwegingskader is een hulpmiddel om inhoud te geven aan deze raadsagenda. In het afwegingskader worden woningbouwinitiatieven niet meer kwantitatief getoetst, maar beoordeelt op kwaliteit. Op deze manier wordt bepaald of plannen voldoende aansluiten bij de ambities die de gemeente heeft op het vlak van wonen en een toegevoegde waarde vormen voor ons woonmilieu.
8
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.1
Informatienota's
8.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.3
College van B&W
8.4
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
8.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Brief_Erfgoedvereniging Heemschut_bijlage 1_Foto woonhuis Kattenburg 24_.pdf (171KB)
pdf Brief_Erfgoedvereniging Heemschut_bijlage 2_Handhavingsverzoek.pdf (280KB)
pdf Brief_Erfgoedvereniging Heemschut_Kattenburg 24-26 Druten.pdf (72KB)
pdf Nieuwsbrief_Atrivé_februari 2019.pdf (353KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat NL_komt weer iemand met een probleem.pdf (270KB)
pdf Nieuwsbrief_DebatNL_5 misverstanden over het raadsdebat.pdf (111KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Samen de schoonheid vieren-nr. 1.pdf (1.5MB)
pdf Nieuwsbrief_Janssen Tuinverlichting & Tuindecoratie_honden belasting.pdf (232KB)
pdf Nieuwsbrief_Klimaatverbond Nederland_Morgen Warmetruiendag_meld u aan.pdf (572KB)
pdf Nieuwsbrief_Logistieke Hotspot Rivierenland_LHR nieuwsbrief_Angelique Loos_Voor samenwerking is vertrouwen nodig.pdf (686KB)
pdf Nieuwsbrief_Necker van Naem Interim_Woerden is opzoek naar een raadsadviseur_nr. 35.pdf (124KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Hoe overtuig je door middel van je kleding.pdf (324KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Kom naar de gratis workshop_Positief raadsleden beïnvloeden_5 april 2019.pdf (257KB)
pdf Nieuwsbrief_Opgewekt Maas en Waal_lezing 20 februari 2019.pdf (330KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Regionale Energiestrategie Co2 en meer.pdf (584KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_productpresentatie en netwerkfeest_15 februari 2019.pdf (135KB)
pdf Nieuwsbrief_Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten_antwoord commissie BBV_Hoe opnemen algemene uitkering in jaarstukken.pdf (260KB)
pdf Nieuwsbrief_Thorbecke_Verbinden als belangrijke succesfactor.pdf (359KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_januari_bijeenkomsten, o.a. Raad op zaterdag, rechtspositie, OZB en meer.pdf (784KB)
pdf Nieuwsbrief_Water Natuurlijk Midden Nederland_Natuurlijk Water_februari 2019 nr. 2.pdf (991KB)
pdf Nieuwsbrief_Werkzaak Rivierenland_Statushouders bieden kansen voor werkgevers.pdf (128KB)
pdf Nieuwsbrief_Water Natuurlijk Midden Nederland_februari 2019 nr. 3.pdf (1.5MB)
8.6
Uitnodigingen
9
Sluiting