Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 februari 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 21:15
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 8 minuten per fractie en 13 minuten voor het college.
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (agendapunt 5a t/m 5d) worden niet inhoudelijk behandeld tijdens de raadsvergadering.
5.a
16 1386 DVO Basisdienstverlening 2017 WerkBedrijf
5.b
16 1954 Programmabegroting 2017, versie december
5.c
16 2031 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie Kernachtig Wijchen over hondenoverlast
5.d
16 1269 Regionaal Programma Werklocaties: stand van zaken
6
Mededelingen
7.a
16 464 Speelautomatenhallen
De nota is verworpen.
7.b
Amendementen speelautomatenhallen
8
16 1961 Zienswijze kaders 2017 en 2018 MGR Regio Rijk van Nijmegen (aangepaste versie)
31/01 aangepast
9
17 2645 Stand van zaken Pilot Anders vergaderen
9.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
10
Stemmingen
11
16 670 Wijziging gemeenschappelijke regeling IBO
12
16 804 Subsidieverlening 2017 Stichting Centrum Management Wijchen
13
16 999 Subsidieverlening 2017 Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen
14
16 1683 Decembercirculaire 2016
15
Sluiting