Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 februari 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Mededelingen
7
Aanbieden van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie van de raad van Wijchen ‘Beleid: prognoses en gezond verstand, Omgaan met vergrijzing, ontgroening en krimp’ aan de voorzitter van de raad, door Wim Roosenboom, voorzitter Rekenkamercommissie
8
Investeringsverzoeken Buitensportaccomodaties (14 IZ 204)
Gewijzigde versie van de beslisnota.
9
Bestemmingsplan Sporthal Schaarweide (14 RZ 222)
10
Budgetoverhevelingen (14 AZ 322)
10.a
Motie Het Werkt! Wijchen
10.b
Motie Peuterspeelzalenbeleid
10.c
Motie Verlichting doorgaande fietsroutes en verduurzaming verlichting algemeen
11
Stemmingen
12
Toekennen subsidie CMW 2014 (14 AZ 311)
13
Aanpassing legesverordening (14 AZ 332)
14
Uitvoeringsdocument muziekonderwijs (14 IZ 199)
15
Realisatie woonwagen met bijgebouw op het perceel Ravensteinseweg 346 te Wijchen (14 RZ 220)
16
Sluiting