Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 26 september 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (182.5MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 juni en 11 juli en van het rondetafelgesprek van 12 september vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De fractie Kernachtig Druten / Gerard Worm wenst het woord te voeren over:
- de berg Tichelande

De fractie Kernachtig Druten / Kees Arts wenst het woord te voeren over:
- de Kaliwaal

De fractie van Sociaal Maas en Waal / Dini Uitdehaag wenst het woord te voeren over:
- de berg Tichelande
- de Kaliwaal
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Vaststellen bestemmingsplan 'Pas ongenummerd, Afferden'
5.2
Vaststellen Avoi
5.3
D - Regionaalbeleidsplan 2020-2023 en Regionaal Risicoprofiel 2020 VRGZ
5.4
Statutenwijziging fusie schoolbesturen SPOM en Oeverwal
De schoolbesturen SPOM en Oeverwal (Beuningen) gaan fuseren per 1 januari 2020. Hierdoor wijzigen de statuten. De instemming van de gemeenteraad is wettelijk vereist vanwege de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het openbaar onderwijs.
5.5
Wijziging verordening werkgeverscommissie 2015
5.6
Ontslag lid werkgeverscommissie en benoeming nieuw lid
5.7
Benoeming leden Auditcommissie
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen
Hierbij bieden wij u de concept startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen aan. U wordt in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op deze concept startnotitie. Via de wethouder Duurzaamheid (wethouder Springveld) worden uw reacties doorgegeven aan de werkorganisatie RES, die onder leiding van de procesregisseur Nicole Olland, de ontvangen reacties van alle gemeenteraden verwerkt tot een definitieve startnotitie. Deze definitieve versie wordt in november/december van dit jaar ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
Reactie motie 'Valpreventietraining en integrale aanpak valpreventie'
De fracties de Dorpslijsten / Marinka Faassen wenst het woord te voeren over Reactie motie 'Valpreventietraining en integrale aanpak valpreventie'.
7.1.2
Convenant glasvezel in het buitengebied Druten
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over "Convenant glasvezel in het buitengebied Druten".
7.1.3
Jaarverslag "Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2018" en jaarverslag "Gemeentelijke ombudsman 2018”
7.1.4
Reactie op meerdere adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Druten
7.1.5
Informatienota zienswijze behandeling WDW
7.1.6
Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over "Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten".
7.1.7
Visie op zonne-energie Druten
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over "Visie op zonne-energie Druten".
7.1.8
Versterking regionale samenwerking, proces najaar 2019 (D)
De fractie CDA / André van den Hurk wenst het woord te voeren over "Versterking regionale samenwerking, proces najaar 2019 (D)".
7.1.9
Uitvoeringsprogramma VTH2019 - Druten
7.1.10
Informatienota stand van zaken Wet verplichte ggz
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.2.1
Beantwoording raadsvragen Afferdense en Deestse Waarden
7.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Maas en Waal over de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS
7.3
College van B&W
7.4
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
7.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Nieuwsbrief_VNG ledenbrief - Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 -1- CAR-UWO 2019 en 2020_Ledenbrief 19-069.pdf (360KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG ledenbrief - Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020-2- Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020_Ledenbrief - Lbr. 19-070.pdf (288KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG ledenbrief - Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies_september 2019_Ledenbrief 19-068.pdf (278KB)
pdf Nieuwsbrief_Druten Centrum_september 2019_no. 3.pdf (5.9MB)
pdf Brief Z-19-036531_Familie Luttmer_Zorgen over gezondheid_uitrollen 5G_6 september 2019.pdf (152KB)
pdf Brief_Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen_ Verzoek Heroverweging ontwikkeling zonnevelden gemeente Druten.pdf (241KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_Innovatiekracht in het Rijk van Nijmegen_September 2019.pdf (97KB)
pdf Nieuwsbrief_Bestuursacademie Nederland_September 2019.pdf (233KB)
pdf Nieuwsbrief_Nationaal Debat Instituut_Nationaal Gemeenteraadsdebat 2019_september 2019.pdf (481KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_september 2019.pdf (965KB)
pdf Brief inz. 5G_Meierijstad_Reactie op internetconsultatie.pdf (102KB)
pdf Brief inz. 5G_Gemeente Eindhoven_Reactie op consultatie wijzigingsvoorstel Telecomwet (2).pdf (330KB)
pdf Brief inz. 5G_Gemeente Eindhoven - Reactie op consultatie wijzigingsvoorstel Telecomwet (5G) 20-08-2019 (1).pdf (231KB)
pdf Brief inz. 5G_Gemeente Helmond Getekende versie consultatie wetsvoorstel Telecomcode (1).pdf (200KB)
pdf Reacties van Gemeenten op Consultatie Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode_%G.pdf (371KB)
pdf Risico-analyse door Ir. P. van 't Verlaat_Elementen voor een maatschappelijke risico-analyse betreffende 5G_.pdf (51KB)
pdf Brief persoonlijk_met Brochure Vraagtekens bij 5G_8 september 2019_en met Petitie.pdf (11KB)
pdf Brief_Adviesraad Sociaal Domein Druten_Status toegezegde onderzoek schuldenovername_8 september 2019.pdf (140KB)
pdf Brief persoonlijk_Zorgen omtrent invoering van 5G en de wijze waarop_8 september 2019.pdf (64KB)
pdf Persbericht Stralingsinfomaastricht_Telecomwet 5G_9 september 2019.pdf (12KB)
pdf Brief_Gemeente Maastricht aan Ministerie EZK inz. 5G_ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998_openbaar document met kritische vragen_5 september 2019.pdf (589KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022_Ledenbrief 19-066.pdf (179KB)
pdf Nieuwsbrief_Langetermijnagenda_september 2019.pdf (301KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland Zuid_september 2019.pdf (366KB)
pdf Reader_5G-Biologisch experiment op mens en natuur_35 pagina's_maart 2019.pdf (954KB)
pdf Nieuwsbrief_Bureau Brussel_Arnhem Nijmegen_September 2019.pdf (421KB)
pdf Brief_Unite All_Richard Slager_Bijlage-1-telecom-Aansprakelijkheid-en-verzekering-bedrijven-Slides-2016.pdf (1.3MB)
pdf Brief_Unite All_Richard Slager_Durft u te kiezen of kijkt u weg 3 van 3 gezondheid-5g-telecomwet-aansprakelijkheid 9-9-19.pdf (90KB)
pdf Brief_BZK_aan de raad over verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat_27 augustus 2019.pdf (1.5MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG Raadsledennieuwsbrief_29 augustus 2019.pdf (1.2MB)
pdf Stukken fusie SPOM Oeverwal_ppt avond gemeente_Informatieavond 26 augustus 2019_bijlage 1 van 3.pptx (1.4MB)
pdf Stukken fusie SPOM-Oeverwal_Akte bestuursoverdracht Stichting SPOM - Stichting Oeverwal_v3 2019-08-27_09 52_Informatieavond 26 augustus 2019_bijlage 3 van 3.pdf (330KB)
pdf Stukken fusie SPOM-Oeverwal_Akte statutenwijziging Stichting SPOM_v3 2019-08-27_09 52_Informatieavond 26 augustus 2019_bijlage 2 van 3.pdf (287KB)
pdf Nieuwsbrief_Beeldpraak van het Gelders Genootschap_Samen de Schoonheid vieren_terugblik kennisdag 20 juni.pdf (1.3MB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Versterking met kwartiermaker, Democratiefestival en meer_22 augustus 2019.pdf (666KB)
pdf Brief_Stichting Stralingsarm Nederland_Informatieverzoek over uitrol 5G netwerk_1 augustus 2019.pdf (116KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG ledenbrief - Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage_Lbr 19-065.pdf (42KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Ledenbrief Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid_Lbr. 19-064.pdf (180KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG ledenbrief - Wijziging model-APV zomer 2019_woensdag 14 augustus 2019.pdf (279KB)
pdf Nieuwsbrief_Museum De Tuut_juli 2019.pdf (464KB)
pdf Nieuwsbrief_FNV_Vakantiegroet_juli 2019.pdf (1MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Financiële impact invoering Omgevingswet.pdf (175KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Correctie op brief U201900344 Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO_Lbr. 19-060.pdf (176KB)
pdf Brief_ROCOV Gelderland aan gemeenteraad_RG19-034_Invloed_wegwerkzaamheden op doorstroming_OV_per_bus_12 augustus 2019.pdf (134KB)
pdf Nieuwsbrief_MARN_bijlage_Reglement GR MARN 21-03-2019.pdf (8.5MB)
pdf Nieuwsbrief_MARN_Besluit vaststelling reglement GR MARN 21-03-2019.pdf (727KB)
pdf Aangenomen motie_Gemeente Renkum_PPN M2 mbt begrotingsevenwicht_Raad 26 juni 2019.pdf (666KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Resultaten enquête beschikbaarheid accountants.pdf (124KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid.pdf (45KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Hoe zorg je ervoor dat je lichaamstaal je verhaal versterkt.pdf (436KB)
pdf Nieuwsbrief_Elise Nijmegen_Effecten van 5G straling.pdf (466KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Indexering-wijziging subsidies, bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020_Lbr. 19-059.pdf (167KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Ledenbrief Klimaatakkoord_Lbr. 19-058.pdf (144KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Doorcentralisatie en nieuwe verdeelmodel MO, BW en BG.pdf (165KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_Zomerupdate.pdf (180KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg_Lbr. 19-055.pdf (166KB)
pdf Nieuwsbrief_Bestuursacademie Nederland_Ook serieus aan de slag met data.pdf (226KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten.pdf (217KB)
pdf Brief_Ministerie van VWS_Brief gemeenten terughoudendheid in contact met de tabaksindustrie.pdf (2.5MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraard_lbr. 19-053.pdf (163KB)
pdf Nieuwsbrief_ODRN_vastgesteld jaarverslag 2018 ODRN.pdf (1014KB)
pdf Nieuwsbrief_ODRN_vastgesteld jaarverslag 2018 ODRN_bijlage 1_vastgestelde begroting 2020 ODRN.pdf (427KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Een zomergroet van Regio Arnhem Nijmegen.pdf (373KB)
pdf Nieuwsbrief_BVO DRAN_ondertekende controleverklaring BVO DRAN 2018.pdf (2.9MB)
pdf Jaarverslag 2018 RAD_Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD).pdf (1.6MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA.pdf (165KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO SW 2019.pdf (71KB)
pdf Brief_GGD Gelderland Zuid_Impressie bijeenkomsten Raadsleden MJS 11 en 17 april 2019.pdf (121KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Tips om je spreekangst te overwinnen.pdf (518KB)
pdf Nieuwsbrief_GGD Gelderland Zuid_juli 2019.pdf (258KB)
pdf Aangenomen amendement_Gemeente Heumen_2019-07-04 Amendement D66 Startnotitie Regionale Energiestrategie SC.pdf (77KB)
pdf Nieuwsbrief_Woonstichting De Kernen_zomer 2019.pdf (418KB)
pdf Nieuwsbrief_Bestuurlijke regiobijeenkomsten Principes voor de Digitale Samenleving_5 sept. Eindhoven, 13 sept. Den Haag, 20 sept. Amersfoort en 10 okt. Leeuwarden.pdf (176KB)
pdf Motie_Gemeente Oostzaan_vreemd 19M16 Toename discriminatie.pdf (85KB)
pdf Nieuwsbrief_BVO DRAN_bijlage 2_ondertekend jaarverslag BVO DRAN.pdf (7.5MB)
pdf Nieuwsbrief_BVO DRAN_bijlage 1_jaarstukken BVO DRAN versie 4 juli 2019 bestuurlijk vastgesteld (Gewaarmerkt) 2018.pdf (1.2MB)
pdf Aangenomen motie_Gemeente Heemstede_Als we verder de traf af moeten, komen we onder water.pdf (1005KB)
pdf Nieuwsbrief_Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen_bijlage 1_ondertekende MJPB 2019-2023.pdf (12.5MB)
pdf Nieuwsbrief_Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen_bijlage 2_reactienota MJPB 2019-2023.pdf (550KB)
pdf Nieuwsbrief_Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen_aanbiedingsbrief MJPB 2019-2023.pdf (408KB)
pdf Modulaire_Gemeenschappelijke_Regeling_MGR geconsolideerde versie.pdf (739KB)
pdf Modulaire_Gemeenschappelijke_Regeling_MGR versie met wijzigingen bijhouden-3.pdf (329KB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_bijlage 6_voorstelbrief wijziging MGR.pdf (275KB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_bijlage 2_Begroting 2020-2023 met bijstelling 2019 MGR.pdf (3.1MB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_bijlage 1_Jaarrekening MGR incl. accountantsverklaring 2018.pdf (7.6MB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_Aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken.pdf (3.9MB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_bijlage 3_Discussienota bestuurlijke inrichting MGR.pdf (251KB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_bijlage 4_Model raadsvoorstel wijziging MGR.pdf (224KB)
pdf Nieuwsbrief_MGR_bijlage 5_Wijzigingsbesluit MGR.pdf (70KB)
pdf Nieuwsbrief_GGDGelderlandzuid_reactie op opm. zienswijzen jaarstukken GGD 2018 en begroting GGD 2020_bijlage 3_programmabegroting 2020 GGD versie 3.0 DEF.pdf (1.6MB)
pdf Nieuwsbrief_GGDGelderlandzuid__reactie op opm. zienswijzen jaarstukken GGD 2018 en begroting GGD 2020.pdf (1.3MB)
pdf Nieuwsbrief_GGDGelderlandzuid_reactie op opm. zienswijzen jaarstukken GGD 2018 en begroting GGD 2020_Bijlage 1_overzicht zienswijzen jaarrekening 2018.pdf (93KB)
pdf Nieuwsbrief_GGDGelderlandzuid_reactie op opm. zienswijzen jaarstukken GGD 2018 en begroting GGD 2020_Bijlage 2_overzicht zienswijzen begroting 2020.pdf (106KB)
pdf Nieuwsbrief_MARN_Jaarverslag_MARN_bijlage 2_Begroting 2020.pdf (435KB)
pdf Nieuwsbrief_MARN_Jaarverslag_MARN_2018.pdf (1.2MB)
pdf Nieuwsbrief_MARN_Jaarverslag_MARN_bijlage 1_Eerste begrotingswijziging 2019.pdf (223KB)
pdf Nieuwsbrief_Dar NV_Opfrisser, nieuws over onze elefomgeving, afval en grondstoffen.pdf (700KB)
pdf Nieuwsbrief_St. Voedselbanken Gemeente Druten_juli 2019.pdf (369KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_juni 2019.pdf (883KB)
pdf Nieuwsbrief_G1000_Nieuws en uitnodiging University G1000.pdf (467KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Boardupdate, ondersteuning Songfestival, de KVK innovatie top 100 en meer.pdf (843KB)
pdf Nieuwsbrief_Stuurgroep Centrum Druten_Centrum Druten juni 2019.pdf (4.3MB)
pdf Nieuwsbrief_RIEC Oost-Nederland_juni 2019.pdf (753KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_RES, Versterkingsproces, RegioOverleg(t) en meer.pdf (850KB)
pdf Nieuwsbrief_Werkzaak Rivierenland_Werkzaak bestrijdt laaggeletterdheid.pdf (139KB)
pdf Nieuwsbrief_Werkzaak Rivierenland_Online jaarverslag 2018_Iedereen doet mee en verdient een kans.pdf (161KB)
pdf Aangenomen motie_Gemeente Wijchen_vreemd frequentie rapportages aan raad en Auditcommissie.pdf (243KB)
pdf Nieuwsbrief_Vervoersorganisatie Arnhem-Nijmegen_bijlage 3_memo MJPB 2019_2023.pdf (83KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG ledenbrief - Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land_Ledenbrief 19-071.pdf (163KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Welke politicus gaat ervandoor met de Debatprijs tijdens de Beschouwingen.pdf (191KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat.NL_De verfoeide eerste termijn_september 2019.pdf (143KB)
pdf Publicatie Milieudefensie_Lokale zaken in het geding door CETA_16 pagina's.pdf (2.2MB)
pdf Brief_Milieudefensie_inzake Publicatie_Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag_september 2019.pdf (55KB)
pdf RvN_MGR_20190906 - Gewijzigd Informatieprotocol MGR - geconsolideerde versie_bijlage 3.pdf (197KB)
pdf RvN_MGR 2019 Q2 definitief_bijlage 1.pdf (3.3MB)
pdf RvN_MGR Begrotingswijziging 2e kwartaal 2019_bijlage 1a.pdf (267KB)
pdf Brief_RvN_MGR Aanbiedingsbrief 1_ontwerp-informatieprotocol.pdf (132KB)
pdf Brief_RvN_MGR Aanbiedingsbrief 2_ tweede kwartaalrapportage.pdf (147KB)
pdf RvN_MGR Informatieprotocol met wijzigingen_bijlage 2.pdf (212KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuur Oost_Culturele seizoensproducten.pdf (213KB)
7.6
Uitnodigingen
pdf Uitnodiging_Gemeente Wijchen_flyer Operation Market Garden_zondag 22 september 2019_Wijchen.pdf (307KB)
pdf Uitnodiging_VNG_Save the Date Buitengewone ALV_vrijdag 29 november 2019_Nieuwegein.pdf (21KB)
pdf Uitnodiging_RvN_Regionale bijeenkomst Ambtelijke toelichting Regionaal Arbeidsmarktbeleid_7 oktober 2019_Beuningen.pdf (51KB)
pdf Uitnodiging_VNG_Landelijke conferentie Klimaatakkoord_Nieuwegein_dinsdag 8 oktober 2019_Nieuwegein.pdf (76KB)
pdf Uitnodiging_Werkzaam Rivierenland_Bijeenkomst voor raden_Geldermalsen_maandag 7 oktober 2019.pdf (142KB)
pdf Uitnodiging_Werkbezoek DAR NV_maandag 30 september 2019.pdf (407KB)
pdf Uitnodiging_REMINDER_VNG Congressen_Raad op zaterdag_zaterdag 21 september 2019_Oss.pdf (235KB)
pdf Uitnodiging_Dialoogavond_woensdag 2 oktober 2019_Het Kasteel Wijchen.pdf (474KB)
pdf Uitnodiging_Herinnering_VNG-atriumlezing ‘ Van Campagne tot compromis'_donderdag 5 september 2019_Den Haag.pdf (207KB)
pdf Uitnodiging_VNG Gelderland Academie_Lokale democratie ook in jouw regio_vrijdag 6 september 2019_Beusichem.pdf (113KB)
pdf Uitnodiging_REMINDER_Voedselbank_Opening Voedselbank Druten_2 september 2019.pdf (1.7MB)
pdf Uitnodiging flyer_Pubquiz Week van de Alfabetisering voor raadsleden_vrijdag 13 september 2019_D'n Bogerd Druten.pdf (96KB)
pdf Uitnodiging_VNG Congressen_Raad op zaterdag_zaterdag 21 september 2019_Oss.pdf (394KB)
pdf Uitnodiging Reminder_Berghauser Pont Academy_AVG voor griffiers_17 september 2019_Utrecht.pdf (318KB)
pdf Uitnodiging_VNG congressen_Summer School Democratie!_donderdag 29 augustus 2019_Veur Lent bij Nijmegen.pdf (302KB)
pdf Uitnodiging_G1000University 2019_donderdag 5 september 2019_Amersfoort.pdf (348KB)
pdf Uitnodiging_Voedselbank_Opening Voedselbank Druten_2 september 2019.pdf (1.7MB)
pdf Uitnodiging_St. SPOM Onderwijs en St. Oeverwal_maandag 26 augustus 2019_D'n Bogerd Druten_bijlage 1_Akte Statutenwijziging.pdf (284KB)
pdf Uitnodiging_St. SPOM Onderwijs en St. Oeverwal_maandag 26 augustus 2019_D'n Bogerd Druten.pdf (150KB)
pdf Uitnodiging_Nederlands Debat Instituut_Nationaal Gemeenteraadsdebat 2019_12 oktober Hilversum.pdf (353KB)
pdf Vooraankondiging_ROCOV Gelderland_Symposium over de grens zonder overstap_Enschede_31 oktober 2019.pdf (187KB)
pdf Uitnodiging_Mee Gelderse Poort_Zomertrainingen voor professionals_diverse data_Arnhem.pdf (191KB)
pdf Uitnodiging _ROCOV Gelderland_Programma Symposium over de grens zonder overstap_31 oktober 2019_Enschede.pdf (265KB)
8
Motie Vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting