Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 3 juni 2021

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen is er tijdens de vergadering geen ruimte voor publiek. De vergadering kan online gevolgd worden op www.druten.nl/vergaderingen
Bundel:
pdf Agendabundel (79.3MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 22 april 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
Benoeming dhr. Den Biesen tot burgerlid
7
Aanwijzing plaatsvervangend griffier
8
HAMERSTUKKEN
8.1
Bestemmingsplan Druten 5e periodieke herziening
8.2
Parkeernormen 2021
9
DEBATSTUKKEN
9.1
Bestuurlijke toekomst
9.2
Vervolgbeleid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
10
Lijst ingekomen stukken
10.1
Informatienota's
10.1.1
Jaarverslag Interne klachtbehandeling 2020 en jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2020
10.1.2
Landelijke ontwikkelingen tekorten gemeenten Jeugdzorg
10.1.3
Informatiebrief Regionale Tafel Arbeidsmarkt RTA
10.1.4
Financieel technische uitgangspunten begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
10.1.5
Rapportage Moties, toezeggingen en schriftelijke vragen Q1 2021
10.1.6
Omgevingsdienst Regio Nijmegen ODRN - Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
10.1.7
Veiligheidsregio Gelderland Zuid VRGZ - Jaarrekening 2020 en begroting 2022
10.1.8
Stand van zaken Woningbouw 2020-2025
10.1.9
Stand van zaken Zonneparken
10.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
10.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Knooppunt hoogwaardig openbaar vervoer - Dorpslijsten
10.2.2
Beantwoording schriftelijke vragen - Events in tijd van corona - Welzijn Druten
10.2.3
Beantwoording schriftelijke vragen - Laden en lossen Ooievaarstraat Druten - Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid
11
Bekrachtiging geheimhouding - Eenduidige Normatiek Single Information Audit ENSIA 2020
++Bekrachtiging geheimhouding:++
De gemeenteraad wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen. Wanneer de raad van plan is de geheimhouding op te heffen, wordt hierover in een besloten vergadering gedebatteerd, zoals benoemd in artikel 29 van het Reglement van Orde:
**Artikel 29 Opheffing geheimhouding**
Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen of niet te bekrachtigen wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd
12
Sluiting