Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 maart 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 8 minuten per fractie en 12 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 22 februari 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5l) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
18 2 10939 Antwoord op verwarring kosten inworp bij woonzorgcomplexen van de fractie PvdA
5.b
18 3 14362 Antwoord op schriftelijke vraag mbt ondersteuning bijstandsgerechtigden van fractie VVD
5.c
18 1 1737 Stand van zaken handhaving panden L.J.a. van Schaijik (Mawi)
5.d
18 2 9600 Antwoord op schriftelijke vraag mbt Luchtvervuiling Niftrik en Hernen van de fractie Kernachtig Wijchen
5.e
18 2 10005 Antwoord op schriftelijke vraag mbt Weinig milieuwinst bij recycling van kunststof verpakkingen van de fractie Kernachtig Wijchen
5.f
18 3 14128 Experiment bijstand
5.g
18 4 13989 Antwoord op CDA vragen kwaliteit en capaciteit onderwijsvoorzieningen
5.h
18 5 9944 Stand van zaken onderzoek mantelzorg
5.i
18 5 14732 Beschermd wonen RIBW in St. Jozef
5.j
18 6 13983 Toegankelijkheid theater 't Mozaïek voor minder validen, verkeersveiligheid op de Heumenseweg en Kasteellaan
5.k
18 6 14392 Antwoord op schriftelijke vragen van VVD Wijchen over openbare verlichting Hernen-Leur
5.l
18 6 14599 Antwoord op Knooppunt Bankhoef in de file top 50 van de fractie VVD
6
Mededelingen
6.a
Motie Privacy is politiek
6.b
Motie Verhuur blokhutten door scoutingvereniging
6.c
Motie Terug naar onderhandelingstafel
6.d
Motie Einde aan woningbouwquotum
7
Stemmingen
7.a
18 7A 14782 Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven
7.b
18 7A 14374a Verslag van de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie
7.c
18 7A 14375a Verslag van de werkgroep Burgerparticipatie over de raadsperiode 2014-2018
8
Sluiting