Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Gemeenteraad (Druten) - 20 september 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprek en vorige raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 28 juni en van het rondetafelgesprek van 6 september vast te stellen
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
Onderzoek geloofsbrieven en toelating burgerleden
Fracties in de gemeenteraad hebben een ieder maximaal twee kandidaat burgerleden voorgedragen voor de rondetafelgesprekken. Na een positief advies door de commissie onderzoek naar de geloofsbrieven leggen de kandidaat burgerleden de belofte of eed af.
6
Hamerstuk
6.1
Startbesluit scheepswerf Ravestein in Deest
Ravestein Beheer B.V. wil de scheepswerf aan de Waalbandijk 11 in Deest toekomstbestendig maken door uit te breiden, bedrijfsprocessen effici├źnter te maken en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Hierdoor kunnen er grotere constructies/ secties worden vervaardigd, waarmee ingespeeld wordt op de vraag vanuit de markt. Ook vergroot dit de concurrentiepositie van het bedrijf ten opzichte van de lagelonenlanden. Voor deze moderniseringsslag is een herziening van het bestemmingsplan nodig en moeten diverse bevoegde gezagen (medeoverheden) vergunning/toestemming verlenen.
7
Debatstuk
7.1
Herinrichting Scharenburg
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 en 2017 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Scharenburg. Het was toen nog niet bekend wat exact gerealiseerd zou worden. Uit onze pre-verkenning blijkt dat een robuuste oplossing niet met het huidig beschikbare budget gerealiseerd kan worden. Er is aanvullende besluitvorming noodzakelijk om dit project te realiseren. Om met een goed onderbouwd voorstel te komen is aan de hand van de resultaten uit de inventarisatie en het verkeerskundige vooronderzoek een voorlopig ontwerp en bijbehorende raming opgesteld, welke ter instemming en besluitvorming aanvullend krediet aan de raad wordt aangeboden.
8
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.a
Informatienota's
pdf 18-029 Informatienota - Plan van Aanpak doelgroepenvervoer.pdf (363KB)
pdf 18-030 Informatienota BP '2e periodieke herziening stedelijke gebied' onheroeppelijk - bijlage 2 uitspraak ABRvS.pdf (6.2MB)
pdf 18-030 Informatienota BP '2e periodieke herziening stedelijke gebied' onheroeppelijk.pdf (252KB)
pdf 18-031 Informatienota - Zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland - Bijlage 1 - Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.pdf (4MB)
pdf 18-031 Informatienota - Zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland - Bijlage 2 Tabel tekstvergelijking huidige versus nieuwe verordening.pdf (1.4MB)
pdf 18-031 Informatienota - Zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland - Bijlage 3 Ondertekende zienswijze Druten.pdf (1.5MB)
pdf 18-031 Informatienota - Zienswijze op het ontwerp van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.pdf (223KB)
pdf 18-032 Informatienota - Stavaza WDW Druten.pdf (380KB)
pdf 18-033 Informatienota - Tussenevaluatie project Koppeling rijbewijs en module levensreddende handelingen.pdf (270KB)
pdf 18-034 Informatienota - Evaluatie pilot Kindpakket Druten - Bijlage 1 Rapportage.pdf (204KB)
pdf 18-034 Informatienota - Evaluatie pilot Kindpakket Druten.pdf (382KB)
pdf 18-035 Informatienota - Jaarverslag Interne klachtbehandeling gem. Druten 2017 en jaarverslag gem. ombudsman 2017 - Bijlage 1 Jaarverslag Interne Klachtenbehandeling.pdf (177KB)
pdf 18-035 Informatienota - Jaarverslag Interne klachtbehandeling gem. Druten 2017 en jaarverslag gem. ombudsman 2017 - Bijlage 2 Jaarverslag ombudsman 2017.pdf (314KB)
pdf 18-035 Informatienota - Jaarverslag Interne klachtbehandeling gem. Druten 2017 en jaarverslag gem. ombudsman 2017.pdf (252KB)
8.b
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.c
College van B&W
8.d
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
8.e
Ingekomen Stukken derden
pdf 2065 - Brief Raden reactie op opmerkingen zienswijzen 12.07.2018.pdf (777KB)
pdf Bijlage 1 - Overzicht zienswijzen jaarrekening 2017.pdf (100KB)
pdf Bijlage 2 - Stemgewicht 2018 AB GGD Gelderland-Zuid.pdf (88KB)
pdf Bijlage 3 - Overzicht zienswijzen begrotingswijziging 2018 VT.pdf (107KB)
pdf Bijlage 4 - Dienstenoverzicht VT 2018 inzicht begroting en realisatie.pdf (380KB)
pdf Bijlage 5 - Overzicht zienswijzen begroting 2019.pdf (107KB)
pdf Bijlage 6 - Programmabegroting 2019 GGD versie 5.0.pdf (1.8MB)
pdf aandachtspunten - KBO-PCOB - Bijlage 1 - Checklist bestuursakkoord op ouderenvriendelijke samenleving.pdf (69KB)
pdf aandachtspunten - KBO-PCOB - Bijlage 2 - Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.pdf (226KB)
pdf aandachtspunten - KBO-PCOB - Is uw bestuursakkoord ouderenvriendelijk.docx.pdf (112KB)
pdf Begroting MGR 2019-2022 _herzien 2018.pdf (1.3MB)
pdf Jaarstukken incl. accountantsverklaring.pdf (2.3MB)
pdf Ondertekende aanbiedingsbrief jaarrekening en begroting.pdf (229KB)
pdf Aanbiedingsmail - A+O Fonds Gemeenten - Personeelsmonitor Gemeenten 2017.pdf (108KB)
pdf Aanbiedingsmail - Gelders Energieakkoord - Analyse Gelderse Coalitieakkoorden.pdf (102KB)
pdf Beeldspraak - Gelders Genootschap - Augustus 2018.pdf (532KB)
pdf Beeldspraak - Gelders Genootschap - Juli 2018.pdf (562KB)
pdf Beeldspraak - Gelders Genootschap - Juni 2018.pdf (642KB)
pdf Begeleidende brief - Provincie Gelderland - Begrotingscirculaire 2019.pdf (154KB)
pdf Begrotingscirculaire 2019 - Provincie Gelderland.pdf (1.1MB)
pdf Binnegekomen Motie - Gemeente Bergeijk - Niet boren naar gas.pdf (89KB)
pdf Brief - Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Leeromgeving.pdf (98KB)
pdf Concept Verslag - Regio Arngem Nijmegen - Concept verslag Bestuurlijk Overleg.pdf (395KB)
pdf Gelderland Leeft - Provincie Gelderland - Vergadering provinciale staten 3 en 4 juli, de zoektocht naar de Grootste Gelderlander aller tijden en meer.pdf (536KB)
pdf Informatie - MEE Gelderse Poort - Het jaar 2017 van MEE Gelderse Poort.pdf (69KB)
pdf Informatie - Regio Arnhem Nijmegen - Safari-dagen.pdf (89KB)
pdf Ingekomen brief - Gemeente Zevenaar - Brief aan GS en PS motie Duurzaamheid.pdf (1.4MB)
pdf Ingekomen Motie - Gemeente Waalwijk - Kinderpardon - ingediend op 7 juni 2018.pdf (205KB)
pdf Jaarverslag 2017 - Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen.pdf (388KB)
pdf Jaarverslag 2017 - Woonstichting De Kernen.pdf (618KB)
pdf Klimaatwarming-ups - Klimaatverbond Nederland - eendaagde cursussen over twee actuele thema's.pdf (352KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies.pdf (45KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019.pdf (43KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingen.pdf (46KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Openstelling vacatures in College voor Arbeidszaken en Commissie Europa en Internationaal.pdf (105KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Publicatie moties ALV 27 juni 2018.pdf (69KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Sanering asbestdaken.pdf (42KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Voortgang Klimaatakkoord.pdf (45KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Wijziging model-APV zomer 2018.pdf (104KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Wijziging VNG Model Verordening naamgeving en nummering (adressen).pdf (47KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke beslastingen.pdf (48KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Woonbeleid.pdf (42KB)
pdf Ledenbrief - VNG - Zorg en Veiligheid en een landelijke update.pdf (43KB)
pdf Maatschappelijk jaarverslag - DAR.pdf (190KB)
pdf Motie ter kennisname - Gemeente Simpelveld - Proceskosten naar aanleiding van WOZ-bezwaren.pdf (400KB)
pdf Nieuwbrief - Regio Arnhem Nijmegen - juli 2018.pdf (475KB)
pdf Nieuwsbrief - Cultuurmij Oost - 3 juli.pdf (493KB)
pdf Nieuwsbrief - Cultuurmij Oost - 10 september.pdf (419KB)
pdf Nieuwsbrief - Cultuurmij Oost - 11 juli.pdf (329KB)
pdf Nieuwsbrief - GGD Gelderland Zuid - juli 2018.pdf (335KB)
pdf Nieuwsbrief - LHR - In de logistiek maak je het verschil.pdf (1MB)
pdf Nieuwsbrief - Museum de Tuut - Nummer 59.pdf (1.4MB)
pdf nieuwsbrief - Museum de Tuut - Nummer 60.pdf (937KB)
pdf Nieuwsbrief - Museum de Tuut - nummer 61.pdf (772KB)
pdf Nieuwsbrief - Natuurlijk Water Midden Nederland - Nummer 7 augustus.pdf (300KB)
pdf Nieuwsbrief - Natuurlijk Water Midden-Nederland - nummer 7 2018.pdf (245KB)
pdf Nieuwsbrief - Regio Arnhem Nijmegen - Extra editie - Nieuws uit de regio.pdf (361KB)
pdf Nieuwsbrief - Regio Arnhem Nijmegen - Nieuwsbrief over de RegioSafari, voorzitters, het magazine en meer.pdf (603KB)
pdf Nieuwsbrief - Rijk van Nijmegen - Update en agendareserveringen.pdf (109KB)
pdf Nieuwsbrief - The economic board - Augustus 2018 - Informatie over event op 13 september.pdf (925KB)
pdf Nieuwsbrief - The Economic Board - Ondernemers over The Economic Board, laatste nieuws en meer.pdf (800KB)
pdf Nieuwsbrief - VNG - Juni 2018.pdf (241KB)
pdf Oproep - Groenbeheer m.b.t. insecten.pdf (499KB)
pdf Persbericht - Provincie Gelderland - Wat verwachten Gelderlanders van hun nieuwe commissaris van de Koning.pdf (163KB)
pdf Programma - G1000.nu - Programma g1000University 2018.pdf (262KB)
pdf Raadsleden nieuwsbrief - VNG - 29 juni 2018.pdf (1.1MB)
pdf Reminder - Festival Verbonden Partijen - Gelderland Academie - 29 augustus.pdf (255KB)
pdf Strategisch Beleidsplan - De Kernen - Beleidsplan 2018-2022.pdf (316KB)
pdf Terugblik - Werkzaak Rivierenland - Terugblik bijeenkomst raden 4 juli.pdf (119KB)
pdf Terugblik op bijeenkomst - The economic Board - Informatiepakket..pdf (594KB)
pdf Verslag - Regionaal rekenkamerrapport Grip krijgen op Veilig Thuis - Verslag bijeenkomst voor raadsleden uit de Regio Gelderland Zuid.pdf (72KB)
pdf Begroting 2019 MARN vs tbv AB.PDF (534KB)
pdf Eerste wijziging begroting 2018 MARN def.pdf (200KB)
pdf Jaarrekening 2017 vs tbv AB incl controleverklaring.pdf (828KB)
pdf Uit 2018.15 Jaarrekening raden.pdf (218KB)
pdf Uit 2018.016 Raden Begroting 2019 Wijziging begroting 2018.pdf (213KB)
8.f
Uitnodigingen
9
Sluiting