Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 31 januari 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
8 minuten per fractie (1e termijn) en 10 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 20 december 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5o) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
19 1 23528 Proces evaluatie gedragscode windenergie
5.b
19 2 11723 Starten fase 2 gedragscode windenergie Wijchen voor Wind in Wijchen op Bijsterhuizen Noord
5.c
19 2 22282 Plan van aanpak compenserende maatregelen brandweer
5.d
19 2 22682 Stand van zaken Hart van zuid
5.e
19 2 24058 Antwoord op schriftelijke vragen K8W over papierinzameling door verenigingen
5.f
19 2 24313 Antwoord op schriftelijke vragen CDA over grootschalig zonnepark Hernen
5.g
19 3 20064 Analyse bestand Participatiewet 2018
5.h
19 3 22685 Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
5.i
19 3 24567 Antwoord op schriftelijke vragen CDA over verlaging OZB vrijwilligersorganisaties
5.j
19 6 24089 Antwoord op schriftelijke vragen K8W over geschiktheid fietspaden
5.k
19 6 25417 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Wijchen
5.l
19 7 23693 Motie inhaakkalender duurzaamheid
5.m
19 7 24242 Antwoord op schriftelijke vragen PvdA en Sociaal Wijchen over ballon oplatingen
5.n
19 7 24309 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie CDA over zwerfafval in het buitengebied
5.o
19 7 25083 Programmarapportage November 2018
6
Mededelingen
7
19 3 23680 Kaders MGR begroting 2020 - bespreken
8.a
19 3 23521 Initiatiefvoorstel Wél-doen bij de gemeente (werkervaringsplek statushouders bij gemeente) - bespreken
8.b
Amendement
9.a
19 5 21405 Overheveling subsidiegelden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar naar Rondom Wijchen - bespreken
9.b
Amendement en moties
10.a
19 2 23652 Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw - bespreken
10.b
Amendementen
11
Stemmingen
11.a
19 0 26581 Benoemen lid en plaatsvervangend lid Auditcommissie
11.b
19 2 20895 Krediet herinrichting Dorsvlegel
11.b
19 4 24150 Algemene subsidieverordening 2018
11.c
19 3 20548 Aangepaste verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2019
11.e
19 7 25084 Budgetoverhevelingen 2018-2019
11.f
19 7 25128 Aanwijzing mevrouw ing. M.J.A Walraven als Functionaris Gegevensbescherming
11.g
19 8 1350 Vaststelling bestemmingsplan Fleuren Fourage
11.h
19 8 16329 Het splitsen van de bestaande boerderij in twee woningen op het perceel aan de Molenhoek 4 te Hernen
11.i
19 8 23676 Bekrachtigen geheimhouding bijlage bij beslisnota ‘Gunningsleidraad tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer’
12
Sluiting