Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 27 juni 2019

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Bundel:
pdf Agendabundel (55.2MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 22 mei en van het rondetafelgesprek van 13 juni vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
HAMERSTUKKEN
5.1
Aanwijzen mevrouw ing. M.J.A. Walraven als Functionaris Gegevensbescherming
5.2
Wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Druten 2019
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Perspectiefnota 2019
6.2
Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Druten)
6.3
Nieuwbouw maatschappelijke opvang de Hulsen
6.4
Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Druten
6.5
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Druten
Deze wijziging in de APV is noodzakelijk voor het toepassen van de beleidsregels uit het vastgestelde reclame- en terrassenbeleid gemeente Druten 2019.
7
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
Bijdrage van Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. in de kosten van het herschikken c.q. creëren van zichtlijnen van de berg aan de Ticheldreef in Druten-Oost
7.1.2
Concept startnotitie RES Arnhem Nijmegen
7.1.3
Informatienota jaarverslag Kinderopvang Druten 2018
Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. Jaarlijks legt de gemeente aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitvoering van de Wet kinderopvang middels het Jaarverslag Kinderopvang.
7.1.4
Informatienota Motie naar aanleiding van Afwegingskader
7.1.5
Leerplichtjaarverslag Druten 2017-2018
7.1.6
ontbinding en liquidatie van de BV Logistieke Hotspot Rivierenland
7.1.7
Vragen K8D over Regionale Energiestrategie
Antwoorden op vragen van Kernachtig Druten en lokale dorpslijsten over RES.
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.3
College van B&W
7.4
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
7.5
Ingekomen Stukken derden
pdf Nieuwsbrief_VNG_juni 2019.pdf (138KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_nieuws, agenda, talent en ondernemerschap in RvN.pdf (267KB)
pdf Nieuwsbrief_Bureau Brussel_Arnhem Nijmegen City Region_over EU waterstofauto's, projectideeen en events.pdf (466KB)
pdf Nieuwsbrief_De Tuut_juni 2019.pdf (802KB)
pdf Memo_Euregioraadsvergadering_resultaten_12 juni 2019.pdf (461KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Wijziging model algemene subsidieverordening 2013_Lbr. 19-047.pdf (70KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Samen de Schoonheid vieren_nr. 4.pdf (1.7MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand_CVA-LOGA_Lbr. 19-046.pdf (68KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Implementatie abonnementstarief WMO_Lbr. 19-045.pdf (123KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Hoe laat je anderen harder voor je werken, De 7 principes van beinvloeden.docx.pdf (323KB)
pdf Nieuwsbrief_Vereniging van Griffiers_nieuwe login digitale leeromgeving voor raadsleden.pdf (153KB)
pdf Nieuwsbrief_St. Dutch Child Center_Jeugdhulp.pdf (251KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bekendmaking nieuwe moties en amendementen_Lbr. 19-043.pdf (160KB)
pdf Nieuwsbrief_Atrivé_juni 2019.pdf (504KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_CAO Nieuwsbrief_juni 2019.pdf (189KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Event, Regioreis 2019, de Zomerondernemer etc._juni 2019.pdf (1.1MB)
pdf Brief_Griffierskring Regio AN aan bestuur GO regio AN.pdf (115KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Regioreis 2019, de Zomerondernemer en Ignite Award 2019.pdf (929KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_3 praktische tips om beter te vergaderen.pdf (548KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Moties, Amendementen, preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019_Lbr. 19-044.pdf (195KB)
pdf Nieuwsbrief_LHR_Zonnig Rivierenland ontvangt koning en koningin.pdf (957KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Raadsledennieuwsbrief_mei 2019.pdf (822KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Resultaat gesprekken VNG en Kabinet over tekorten sociaal domein_Lbr. 19-042.pdf (100KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Moties ALV en overleg met kabinet_Lbr. 19-041.pdf (141KB)
pdf Motie_Gemeente Bunschoten_Denk aan de ambulante handel_22 mei 2019.pdf (81KB)
pdf Nieuwsbrief_Gelders Genootschap_Samen de Schoonheid vieren_nr. 3.pdf (1.5MB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gem. regelingen (niet-gemeenten).pdf (151KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG Jaarcongres 2019_Barneveld_4-5 juni 2019.pdf (568KB)
pdf Nieuwsbrief_De Tuut_mei 2019.pdf (6.4MB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Instituut voor Studiereizen_Inspirerende studiereizen met open inschrijving Canada, Zweden, Finland en Zuid-Afrika.pdf (155KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten.pdf (45KB)
pdf Folder_Kennisplatform Veehouderij_het effect van de veehouderij op de gezondheid van mensen.pdf (739KB)
pdf Interactieve folder_Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.pdf (777KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_Nieuwsbrief over de energiestrategie, samenwerking, vervoer en meer .pdf (911KB)
pdf Nieuwsbrief_Debat.NL_De agenda is van de raad.pdf (76KB)
pdf Nieuwsbrief_Nederlands Debat Instituut_Hoe wordt je een charismatische spreker.pdf (295KB)
pdf Verslag_Euregio Rhein Waal_Euregioraad_06062019.pdf (72KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht.pdf (68KB)
pdf Persbericht_Woonwaarts_Aardgasloze woning Jacobus van 't Hoffstraat Nijmegen.pdf (356KB)
7.6
Uitnodigingen
8
Motie Vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting