Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 28 januari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: Vanwege de corona-maatregelen is er tijdens de vergadering geen ruimte voor publiek. Publiek kan de vergadering online volgen.
Bundel:
pdf Agendabundel (43.3MB)

1
Opening en mededelingen
1.1
Stand van zaken Sportcentrum de Gelenberg
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 16 december 2020 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5.1
Dhr. Arts over de RES
5.2
Mevr. Faassen over de buitenplaats 'Van Heemstraweg"
5.3
Mevr. Uitdehaag over huisvestiging van statushouders
5.4
Mevr. Uitdehaag over beschutte werkplekken
5.5
Mevr. Pen over de vernielingen tijdens oud en nieuw bij de spin in Druten Zuid
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Burgerinitiatief 'Buiten de muren begraven'
6.2
Mobiliteitsvisie
6.3
Zienswijzen GGD - kaderbrief 2022
6.4
Zienswijzen MGR - kaderbrief 2022, budgetoverheveling en oprichting stichting (detacheringsfaciliteit)
6.5
Zienswijzen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - kaderbrief 2022
7
Lijst ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. De actuele lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering gepubliceerd. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
Ingekomen brief - C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld - Uiterwaarden - bespreken
7.1.2
Haalbaarheidsonderzoek bioscoop - bespreken
Verzoek van Kernachtig Druten
7.1.3
Woningbouwambitie Druten - bespreken
Verzoek van Kernachtig Druten
7.1.4
Prestatieafspraken Woningcorporaties 2021
7.1.5
Stand van zaken Coronacrisis
7.1.6
Uitvoeringsprogramma VTH 2021 - Druten
7.1.7
Uitwerking motie 'Laat de zon maar schijnen"
7.1.8
Vaststelling DVO 2021-2022 WerkBedrijf
7.1.9
Woonagenda subregio Nijmegen e.o. 2020-2030
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.2.1
Beantwoording schriftelijke vragen - Bestemmingsplan Buitenplaats van Heemstraweg Afferden - Dorpslijst Afferden
8
Motie vreemd SMW - Gemeentefonds
9
Moties vreemd woningbouw
9.1
Motie vreemd KD - woningbouwambitie
9.2
Motie vreemd SMW - Proces om te komen tot de Woningbouwambitie Druten
10
Sluiting