Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 december 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 20 minuten per fractie en 20 minuten voor het college.
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 30 november 2017
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5h) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
17 2 1389 Versterking sociale structuur Bergharen Hernen en Leur
5.b
17 2 10925 Veiligheid; halfjaarcijfers
5.c
17 5 8239 Monitor Wmo en jeugd
5.d
17 5 9792 Cliƫntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp
5.e
17 5 11524 Voortgang Rondom Wijchen (populatie gebonden bekostiging)
5.f
17 6 11432 Informeren raad Regio Arnhem Nijmegen over mobiliteit
5.g
17 7 11377 Prestatie-indicatoren Werkorganisatie Druten-Wijchen
5.h
17 7B 11121 Antwoord op mondelinge vragen van de fractie D66 over Boerenbeleid
6
Mededelingen
7
17 5 11754 Subsidie Rondom Wijchen 2018
8.1
17 5 11737 Invulling innovatiebudget Wmo / Jeugd
8.2
Amendement
9
17 2 7418 Hart van Zuid
10.1
17 2 1266 Ibor- en rioolbeheerplan 2018 t/m 2022
10.2
Amendementen en motie
11.1
17 6 498 Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
11.2
Motie
11.a
Motie Jaja-sticker
12
Stemmingen
12.a
17 1 2839 Sluiten van een overeenkomst met Talis inzake verwerving van een perceel grond
12.b
17 3 11171 Vaststellen belastingverordeningen 2018
12.c
17 3 11172 Vaststellen legesverordening 2018, marktgelden 2018 en precariobelasting 2018
12.d
17 4 14 Aanschaf sportcontainer
12.e
17 4 11365 Subsidie peuteropvang 2018
13
Sluiting