Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 20 februari 2020

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld

1
Opening en mededelingen
Mevrouw E. Thomassen heeft zich afgemeld.
2
Vaststelling agenda
3
Beëdiging van de heer J.G. Wiersma tot lid van de gemeenteraad namens het CDA
4
Beëdiging van de heer A.G.A. Lansdaal tot burgerlid namens het CDA
5
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
6
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 30 januari 2020 en van het rondetafelgesprek van 13 februari 2020 vast te stellen
7
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Toewijzing levensloopbestendige woningen - Kernachtig Druten
Vragen:
1. Hoe hadden we kunnen voorkomen, dat ouderen uit Deest niet de levensloopbestendige woningen toegewezen kregen?
2. Wat staat er in de huisvestingsverordening hierover, zitten we daaraan vast?
3. Hoe kunnen we voorkomen dat dit weer gebeurt, terwijl we doorstroming willen bevorderen waardoor woningen vrijkomen voor starters/jongeren?

Beantwoording:
1. Huursystemen zijn regionaal vastgesteld in de verordening.
2. Dit antwoord is op 3 december schriftelijk gegeven.
3. De mogelijkheden worden gegeven in de punten 6.1, 6.2 en 6.4 van de prestatieverordening.

De uitgebreide antwoorden zullen schriftelijk aan de raadsleden worden toegestuurd.
7.2
Ontsluiting van Druten-West - Kernachtig Druten
Vragen:
1. Wat zijn de mogelijkheden voor de ontsluiting van Druten-West?
2. Welke prestatie-afspraken zijn er met Woonwaarts gemaakt?

Beantwoording:
1. Rechts in rechts uit is de beoogde eindopgave. Er is niet voldoende ruimte om daar een goede ontsluiting te maken.
2. De prestatieafspraken zullen aan de raadsleden worden toegestuurd.
7.3
Stand van zaken valpreventietrainingen - Dorpslijst Afferden
Vragen:
1. Wat is de stand van zaken van de valpreventie trainingen?

Beantwoording:
1. De trainingen zijn aangeboden aan senioren, die waren niet erg enthousiast. De training wordt 1 x in het voorjaar en 1 x in het najaar aangeboden, dit loopt via POH. Fysiotherapeut en ergotherapeut verzorgen de cursus. In 2021 zal er 1 x cursus en 1 x herhalingscursus worden gegeven. Projectgroep langer zelfstandig wonen adviseert een training voor trainers, om valpreventie in andere trainingen opnemen. De kosten moeten nog financieel in kaart worden gebracht voor 2021. 2020 is financieel in orde.

7.4
Klepperheide - Welzijn Druten
Vragen:
1. Wat is de stand van zaken ten aan zien van de gegronde bezwaarschriften tegen de aan de openbare ruimte ontrokken parkeerplaatsen op de Klepperheide?

Beantwoording:
1. De wethouder gaat met partijen aan tafel om dit op te lossen.
7.5
Uivermeertjes - Welzijn Druten
Vragen:
1. Heeft gemeente Druten in 2016 aan SBNL schriftelijk toestemming gegeven om het gebied van de Uivermeertjes aan derden, in dit geval Groen Leven, in gebruik te geven?
2. Zo nee, bent u het ons eens dat SBNL en Groen Leven ten tijde van de aanvraag onjuiste informatie aan de RVO gegeven hebben?
3. Hebben de wijzigingen in de erfpachtovereenkomst betrekking op lid 2 of lid 3 van artikel 10?
4. Is het juridisch mogelijk om de erfpachtovereenkomst open te breken en wijziging aan te brengen?
5. Als er wel schriftelijk toestemming is gegeven, waarom wordt dit dan herhaaldelijk tegengesproken?

Beantwoording:
Gemeente Druten is eigenaar van de grond. Over een week gaat de wethouder in gesprek met SBNL. Hij zal antwoord geven voor 25 of 26 maart.
8
HAMERSTUKKEN
8.1
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
8.2
Zienswijze op de GGD Meerjarenstrategie 2020-2023
8.3
Budgetoverhevelingen 2019-2020
8.4
Wijziging Apv Druten verbod op lachgas
8.5
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020
de Gemeenteraad besluit:
1. De “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020” vast te stellen;
2. Te bepalen dat een commissie van advies, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, een aanbeveling doet aan de raad over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding;
3. Te bepalen dat deze Verordening in werking treedt de dag na die van bekendmaking;
4. Per gelijke datum in te trekken de “Verordening tot instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen Druten 2009”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 oktober 2009.
8.6
Verordening interne en externe klachtbehandeling gemeente Druten
9
DEBATSTUKKEN
9.1
Beslisnota raad Druten Visie Zonne-energie Druten Wijchen
10
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
10.1
Informatienota's
10.1.1
Reactie op twee adviezen Adviesraad Sociaal Domein
10.1.2
Harmonisatie P&C Druten Wijchen
10.1.3
OV abonnement voor senioren
10.1.4
VTH Beleid gemeente Druten 2020
10.1.5
Uitvoeringsprogramma VTH 2020 gemeente Druten
10.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
10.3
College van B&W
10.4
Regio Rijk van Nijmegen
10.5
Ingekomen Stukken derden
10.6
Uitnodigingen
11
Sluiting