Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 22 september 2022

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:16
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De voorlopige agenda is vastgesteld door het presidium en aangevuld vanuit de RTG van 8 september.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
De voorzitter nodigt u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 22 september 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Druten.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de website. De vergadering is live te volgen via www.druten.nl/vergaderingen.
1.a
Benoeming burgerleden
De beslisnota betreft de benoeming van drie nieuwe burgerleden.
2
Vaststelling agenda
U wordt gevraagd de agenda van vanavond vast te stellen.

Door Sociaal Maas en Waal is een motie vreemd aan de orde aangekondigd over Voedselwinkel als onderdeel armoedebeleid. Deze is toegevoegd als agendapunt 9 aan deze agenda.
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
Bij hoofdelijke stemming brengt de voorstemmer als eerste zijn stem uit.
4
Besluitenlijst raadsvergadering
U wordt gevraagd om de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli 2022 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
6
HAMERSTUKKEN
6.1
Wijziging verordening RTG vanwege uitbreiding aantal burgerleden
In het presidium en ook op de heidag van 25 juni 2022 is de wens uitgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken tot uitbreiding van het aantal burgerleden naar 3 of 4 per fractie. Dit is op 29 augustus voorgelegd aan het Presidium. In de verordening voor de rondetafelgesprekken 2020 is geregeld dat een fractie 2 burgerleden per raadsperiode mag aanwijzen. Om de uitbreiding mogelijk te maken moet de Verordening voor de Rondetafelgesprekken worden aangepast.
6.2
Benoemen wethouder in vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Druten
Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad de verordening en de bemensing van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester vastgesteld. In artikel 5 van de verordening is geregeld dat de gemeenteraad een wethouder als adviseur kan toevoegen aan deze commissie. Met dit voorstel willen we dit regelen.
6.3
Realisatie Sportcentrum De Gelenberg 2024
Rondom het project Sportcentrum De Gelenberg speelt een aantal zaken. De bouwkosten lopen op. Ook moet er een leemte in het bestemmingsplan gerepareerd worden. Dat heeft gevolg voor de planning en de opleverdatum. En om de bouwkosten van het sportcentrum niet door te hoeven belasten aan de exploitant, is het noodzakelijk om het sportcentrum op de lijst te zetten van economische activiteiten die het algemeen belang dienen. De raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.
6.4
Vaststellen bestemmingsplan 6e periodieke herziening Druten
Het bestemmingsplan ‘6e periodieke herziening Druten’ omvat zeven nieuwe ruimtelijke initiatieven en een aantal ambtshalve wijzigingen. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn er drie zienswijzen ingediend. Mede daardoor is het vast te stellen plan gewijzigd. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen en om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
7
DEBATSTUKKEN
8
INFORMATIE
8.a
Lijst ingekomen stukken
Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk verhelderende vragen stellen, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
8.b
Schriftelijke mededelingen van het college
Via raadsinformatienota's informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde dossiers. Deze informatienota's zijn ter kennisname.

Inhoudelijk agenderen van een informatienota kan door een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het Presidium. Het Presidium bepaalt vervolgens hoe en wanneer de informatienota wordt geagendeerd.
8.b.1
Gemeentelijk jaarverslag 2021 toezicht & handhaving kinderopvang
8.b.2
Uitkomst regionale aanbesteding gas
8.b.3
Taakstelling vergunninghouders eerste helft 2022
8.b.4
Evaluatie Voedselwinkel Druten
8.b.5
Jaarverslag Interne klachtbehandeling gemeente Druten 2021 en jaarverslag Gemeentelijke ombudsman 2021
8.b.6
Beantwoording schriftelijke vragen - Woningbouw Afferden - Dorpslijst Afferden
8.c
Mondelinge mededelingen van het college
Het college kan de gemeenteraad ook mondeling informeren over de voortgang van bepaalde ontwikkelingen.
8.d
Mededelingen uit commissies en werkgroepen
Raadsleden kunnen een korte terugkoppeling geven over actuele ontwikkelingen in commissies en werkgroepen. Verzoeken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
9
Motie vreemd aan de orde Voedselwinkel als onderdeel armoedebeleid
10
Afscheid vertrekkend raadslid
11
Sluiting