Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 september 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
2 minuten per fractie (1e termijn) en 6 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergaderingen van 28 juni 2018 en 5 juli 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5w) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
18 1 19070 Antwoord op Kleinschalige lokale woningbouwinitiatieven van de fractie CDA
5.b
18 2 4096 Uitspraak Raad van State plattelandswoning Wegelaar 7 Balgoij
5.c
18 2 14559 Jaarrapportage veiligheid 2017
5.d
18 2 17656 Antwoord op schriftelijke vragen gereedschapdieven in Wijchen
5.e
18 2 18761 Antwoord op Blauwe Hof eikenlaan van de fractie Fractie D66
5.f
18 2 19071 Antwoord op Verdeling woningen in de regio van de fractie CDA
5.g
18 4 17520 Jaarverslag 2017 to report RBT KAN
5.h
18 4 17938 Gemeentelijk jaarverslag Handhaving kinderopvang 2017
5.i
18 4 18951 Antwoord op Voortbestaan vmbo in Wijchen van de fractie Kernachtig Wijchen
5.j
18 5 19012 Antwoord op Vragen D66 over tarieven thuiszorgorganisaties
5.k
18 6 18762 Antwoord op schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen over 'voorkomen van snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom'
5.l
18 7 19624 Programmarapportage Mei 2018
5.m
18 8 19682 Uitkomst AB vergadering GGD 28 juni 2018
5.n
18 7B 17549 Antwoord op schriftelijke vragen D66 over aanpak gasaansluitingen
5.o
18 3 19909 Antwoord motie duidelijkheid over baten en lasten afvalbeleid
5.p
18 1 18996 Ingediende zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
5.q
18 1 19159 Antwoord op vragen van de fractie CDA over windenergie
5.r
18 5 20864 Antwoord op Aanpassing rookbeleid gemeente Wijchen
5.s
18 1 12792 Voortgang project Tussen Kasteel en Wijchen Meer
5.t
18 2 16665 Toegankelijkheid
5.u
18 5 16219 Subsidievaststelling MeerVoormekaar 2017
5.v
18 5 19620 Jaarrekening 2017 Wmo-nieuw en Jeugd
5.w
18 7 19511 Stand van zaken moties, amendementen en toezeggingen
5.x
18 5 12937 Renovatie veld 1 Mixed Hockeyclub Wijchen en QuickScan beheermodel buitensportaccommodaties
6
Mededelingen
7
Bespreken
7.1
18 1 18156 Tussen Kasteel en Wijchens Meer
7.2
Amendementen en moties
7.A
Motie Vreemd aan de orde van de dag: Overschot afvalheffing terug naar de inwoners
8
Stemmingen
8.a
18 1 10857 Vaststelling ontwerp-bestemmingsplan “Wegverlegging Dorpsstraat 73 Bergharen”
8.b
18 1 16117 Bestemmingsplan perceel naast Elzendweg 13
8.c
18 1 16581 Bestemmingsplan Klaverpad 11 Wijchen
8.d
18 4 18749 Budgetsubsidie 2019 Wijchense Omroep
8.e
18 7A 18396 Vooronderzoek naar een raadsonderzoek over de bestuurlijke en ambtelijke voorbereiding Campusproject zijde Valendrieseweg en hockeyveld
8.f
18 9 7194 Instemmen met ruilovereenkomst met waterschap Rivierenland
8.g
18 7A 22074 Voordracht plaatsvervangend lid Agendacommissie Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
9
Sluiting