Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 30 september 2021

Locatie: Wijchen, Maaswaal College, locatie Veenseweg
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Gewijzigde agenda
De bijeenkomst is te volgen via www.wijchen.nl/vergaderingen.
Aanmelden om deel te nemen of in te spreken kan tot woensdag 29-9 12.00 uur via griffie@wijchen.nl
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van 17 juni 2021, 24 juni 2021, 8 juli 2021
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5z2) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
62289 Antwoorden schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen aanbesteding locatie feesttent Kasteellaan
5.b
62658 Beantwoording schriftelijke vragen over het wandelroutenetwerk
5.c
63163 Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2020 Wijchen
5.d
63281 kwartaalrapportage eerste kwartaal 2021 Veilig Thuis
5.e
62902 Convenant uitvoering woningopgaven Wijchen
5.f
63285 Regionale aanpak Samen voor een thuis zonder geweld 2021-2025
5.g
51679 Nieuwe Wet Inburgering update
5.h
23689 Informatienota Uitstel Omgevingswet Wijchen
5.i
58675 Informatienota Cijfers en kengetallen Privacy
5.j
63848 Lokaal Preventieakkoord
5.k
54900 ENSIA audit 2020 Wijchen
5.l
61959 Informatienota rmc-jaarverslag 2019-2020 (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)
5.m
27351 Informatienota gemeenteraad Stand van zaken Wighenerhorst
5.n
63972 Beantwoording schriftelijke vragen inzake hulpbrief horeca Wijchen
5.o
64968 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Kernachtig Wijchen inzake rattenoverlast in Saltshof
5.p
64715 Antwoord op schriftelijke vragen van Kernachtig Wijchen en PvdA over beheersing en bestrijding Jacobskruiskruid
5.q
64546 Antwoord op schriftelijke vragen: Schriftelijke vraag PvdA: Invasie exotische dieren in vennen en meren
5.r
63199 Natuurontwikkeling
5.s
61499 Jaarverslag 2020 Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
5.t
64061 Regionaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (RUP) Rijk van Maas en Waal
5.u
65457 Antwoord op schriftelijke vragen D66 Wijchen over ventilatie in scholen en gemeentelijke gebouwen
5.v
64403 Extra incidentele middelen jeugdzorg
5.w
61263 Informatienota Ecologisch groenbeheerplan 2021-2030
5.x
59978 Werkorganisatie Druten Wijchen: stand van zaken, doorontwikkeling en bestuurlijk arrangement
Agendapunten 9a en 9b worden als een agendapunt behandeld
5.y
63827 1e bestuursrapportage WDW 2021
Agendapunten 9a en 9b worden als een agendapunt behandeld
5.z
63200 Informatienota Zienswijze Actualisatieplan 8 Omgevingsverordening
5.z.1
63949 Antidiscriminatie Wijchen: Rapportage 2020 en campagne 2021
5.z.2
63215 Bereiken maximale plancapaciteit woningbouw
6
Mededelingen
7
Mededelingen in relatie tot de coronapandemie
8
52710 Initiatiefvoorstel Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal: Carillon Kasteeltoren - bespreken
8.1
Amendementen
8.a
Brieven en bijlagen toegevoegd op verzoek afzenders
9
62331 Betaalbaarheid Hulp bij het huishouden - bespreken
9.1
Amendementen en motie
9.2
Brief toegevoegd op verzoek van afzender
9.3
Advies WMO raad en reactie college
9.a
Motie vreemd raadsbreed - Archeologie voortuin Kasteel
10
Stemmingen
10.a
61210 Intrekken oude verordeningen
10.b
11187 Moties herinrichtingsplan Oosterpark m.b.t. struinpad en gemeentedepot
10.c
64095 Vervolgtraject collectieve energiesystemen op basis van TEO (Thermische Energieopwekking uit Oppervlaktewater)
10.d
61994 Vuurwerkbeleid gemeenteraad Wijchen
Beslisnota voor de gemeenteraad aangaande vuurwerkbeleid.
10.e
64071 Bestemmen van incidentele middelen Coronasteunpakket voor jeugd, ouderen en kwetsbare groepen
10.f
54156 Bestemmingsplan Zesweg naast 10, Wijchen
10.g
46687 Vaststellen bestemmingsplan 'Oud Woeziksestraat 5 + 7 Wijchen'
10.h
55624 Vaststelling bestemmingsplan 'Oosterweg 172 Gemeente Wijchen'
10.i
56640 Bezwaar Rondom Wijchen m.b.t. verhoging subsidie 2019
10.j
53289 Vaststelling bestemmingsplan Molendijk 19 Batenburg
10.k
63388 Vaststelling bestemmingsplan 'Panhuisweg ong., Wijchen'
10.l
61892 Mobiliteitsplan Wijchen 2021
10.m
60852 Verzoek reactie bestuursakkoord Groene Metropoolregio
Agendapunten 7a, 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld
10.n
61026 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Agendapunten 7a, 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld
10.o
59706 Zienswijze op Informatieprotocol en Richtlijn toetreding en uittreding GR Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio)
Agendapunten 7a, 7b en 7c worden als een agendapunt behandeld
10.p
45515 Vaststellen grondprijzenbrief 2021
11
Sluiting