Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 november 2018

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
15 minuten per fractie (1e termijn) en 40 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2018 en 8 november 2018
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5h) worden niet inhoudelijk behandeld
5.A
18 2 21727 Antwoord op schriftelijke vragen K8W over Verkamering in de gemeente Wijchen
5.B
18 2 22106 Antwoord op schriftelijke vragen van Kernachtig Wijchen over het verstrekken van de Verzilverlening
5.C
18 2 22619 Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie D66: alle schoolpleinen groen van de fractie Fractie D66
5.D
18 6 22307 Antwoord op vragen over aanleg glasvezel in het buitengebied van de fractie van K8W
5.E
18 6 22786 Informeren raad over mobiliteitsvraagstukken
5.F
18 6 22937 Scheuren en coating parkeergarage Station Wijchen
5.G
18 7 21944 Antwoord op schriftelijke vragen VVD over bereikbaarheid gemeente Wijchen per e-mail
5.H
18 7 19075 Stand van zaken Werkorganisatie Druten Wijchen
6
Mededelingen
- Aandacht voor de herbenoeming van burgemeester Verheijen.
7.1
18 1 19936 Tussen Kasteel en Wijchens Meer - BESPREKEN
7.2
Amendementen en moties
8.1
18 2 8452 Visie op evenementen gemeente Wijchen - BESPREKEN
8.2
Amendementen en moties
9.1
18 7B 21660 Nota Verbonden Partijen - BESPREKEN
9.2
Amendement
10.1
18 8 17916 Begroting 2019 van de Werkorganisatie Druten Wijchen - BESPREKEN
10.2
Moties
11.A1
18 1 1047 Strategische waternota Wijchen 2019-2028 - BESPREKEN
11.A2
Moties
11.B
18 1 1048 Milieubeleidsplan 2018-2021 - BESPREKEN
12
Stemmingen
12.a
18 4 19973 Budgetsubsidie peuteropvang 2019
12.b
18 4 19974 Subsidie voorschoolse educatie 2019
12.c
18 5 18227 Verlening budgetsubsidie Stichting vrijwilligers palliatieve terminale zorg Wijchen
12.d
18 7 21759 Handreiking privacy
12.e
18 8 22313 Zienswijze op de begrotingswijziging GGD m.b.t. Veilig Thuis 2018 en 2019
12.f
18 7B 21477 Voorlopige en definitieve gunning accountantsdiensten
13
Sluiting