Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Druten - 25 februari 2021

Locatie: Online
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Toelichting: De raadsvergadering vindt online plaats en is te volgen via www.druten.nl/vergaderingen
Bundel:
pdf Agendabundel (11MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Kiezen Voorstemmer bij stemprocedures
4
Besluitenlijst raadsvergadering donderdag 28 januari 2021
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van donderdag 28 januari 2021 vast te stellen.
5
Mondelinge vragen
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5.1
Interpellatiedebat Beantwoording vragen Buitenplaats
6
DEBATSTUKKEN
6.1
Contractverlenging Stichting regionaal bureau voor toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe 2021
6.2
Resultaat extern onderzoek project Klaar voor de Start
6.3
Instructie griffier gemeente Druten 2021
7
Lijst ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. De actuele lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering gepubliceerd. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
7.1
Informatienota's
7.1.1
Verkiezingen 2021
7.1.2
Stand van zaken centrum Druten
7.1.3
Planning controlcylus 2021 gemeente Druten
Planning en Control (P&C) heeft tot doel om raad, bestuur, management en de medewerkers te ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Bijgaande planningen/schema’s bevatten de perspectiefnota, najaarsnota, begroting en de overige rapportages (1e en 3e) als onderdelen van de P&C-cyclus 2021. Op basis van het vergaderschema van de raad zijn de benodigde voorbereidende stappen van de ambtelijke organisatie, en College in beeld gebracht.
7.1.4
Onderzoek gemeentelijke revenuen energieopwek Druten
7.1.5
Procesplan nieuw bestuurlijk perspectief
7.1.6
Rapportage stand van zaken moties, toezeggingen en schriftelijke vragen 4e kwartaal 2020 Druten
7.2
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
7.2.1
Beantwoording schriftelijke vraag - Aanpassing gebruik AVG-gegevens kindertoeslagaffaire - Sociaal Maas en Waal
8
Sluiting