Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Gemeenteraad (Druten) - 25 oktober 2018

Locatie: Druten, raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd:
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Besluitenlijst rondetafelgesprekken en vorige raadsvergadering
U wordt gevraag om de besluitenlijsten va de raadsvergadering van 20 september en van het rondetafelgesprek van 11 oktober vast te stellen.
4
Rechten van de raad
Gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan het college van B&W. Raadsleden die hiervan gebruik willen maken moeten 24 uur van tevoren hun vragen indienen bij de voorzitter van de raad en de griffier.
5
Debatstuk
5.1
Routekaart Energieneutraal Druten 2040
De gemeente Druten pakt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de energietransitie door een ambitieus doel te stellen: Energieneutraal Druten in 2040! Ook onder het thema ‘duurzaamheid’ in de Hoofdlijnen van beleid 2018 – 2022 “Samen verder” staat dat Druten in 2040 energieneutraal wil zijn. De bijgevoegde Routekaart geeft hieraan invulling en beschrijft via een 11-tal punten de route naar energieneutraal Druten in 2040.
6
Debatstuk
6.1
Collegeprogramma 2018-2022 en Programmabegroting 2019
Aanbieding van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
7
Debatstuk
7.1
Alternatieven voor de herinrichting/ontmanteling van de herschiklocatie aan de Ticheldreef in Druten
Naar aanleiding van mondelinge vragen van uw raad hebben wij alternatieven onderzocht voor de herinrichting/ontmanteling van de herschiklocatie aan de Ticheldreef in Druten-Oost.
Wij stellen voor om voor alternatief 2 te kiezen, waarin de herschiklocatie wordt afgegraven tot 0,5 m1 onder maaiveld en aangevuld wordt met een afdeklaag tot op maaiveldniveau. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van de actiegroep ‘Weg met de berg’, die met een petitie heeft gevraagd om de berg te verwijderen.
De kosten van het door uw raad gekozen alternatief laten wij ten laste komen van de grondexploitatie van de Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V.
8
Ingekomen stukken
Het presidium biedt u de lijst met ingekomen stukken ter vaststelling aan. Raadsleden kunnen over een ingekomen stuk het woord voeren, mits uiterlijk 24 uur van te voren gemeld bij de voorzitter van de raad en de griffier.
8.a
Informatienota's
8.b
Schriftelijke raadsvragen en antwoorden
8.c
College van B&W
8.d
Regio Rijk van Nijmegen
n.v.t.
8.e
Ingekomen Stukken derden
pdf Accountoverzicht Druten 2018_Regionaal Bureau voor Toerisme.pdf (2.3MB)
pdf Verslag_Regio Arnhem-Nijmegen_Impressie van de vier RegioSafari 5-13-20-26 september.pdf (2.3MB)
pdf Nieuwsbrief_De Tuut_nr. 62.pdf (832KB)
pdf Managementrapportage _GGD GZ tm juni.pdf (323KB)
pdf Managementrapportage_GGD GZ tm juni_Brief raden.pdf (150KB)
pdf Nieuwsbrief_Defence en save for children_follow-up taartenactie_bijlage 2 overzicht opname actiepunten in coalitieakkoorden.pdf (485KB)
pdf Nieuwsbrief_Defence en save for children_follow-up taartenactie_bijlage 1 invulformulier.pdf (271KB)
pdf Nieuwsbrief_Defence en Save for children_follow-up taartenactie.pdf (67KB)
pdf Verbond voor Duurzame Ontwikkeling_Waterdag_bijlage 2_uitnodiging en aanmeldingsformulier_24 oktober 2018.pdf (208KB)
pdf Verbond voor Duurzame Ontwikkeling_Waterdag_Bijlage 1 agenda_24 oktober 2018.pdf (330KB)
pdf Verbond voor Duurzame Ontwikkeling_Brief 12_Buen vivir. Filosofie in de gemeente.pdf (194KB)
pdf Nieuwsbrief_Klimaatverbond Nederland_Dag van de Duurzaamheid.pdf (418KB)
pdf Nieuwsbrief_RvN_aanmelden voor Durf te vragen op de stip Mook en Middelaar 25-10, Meeting of Minds 8-11.pdf (142KB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_nominatie Circulair Economy Award .pdf (200KB)
pdf Uitnodiging_eSpecialisten_Dag van de Digitale Duurzaamheid 2018_13 november.pdf (267KB)
pdf Nieuwsbrief_RIEC_Integraal september-oktober RIEC Oost-Nederland.pdf (410KB)
pdf Nieuwsbrief_Cultuurmij Oost_expertisecentrum cultuur en samenleving.pdf (319KB)
pdf Ledenbrief_VNG_Aanpassing VNG Model Verordening Wmo 2015 i.v.m. het Besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning.pdf (96KB)
pdf Ledenbrief_VNG_Openstelling vacatures vicevoorzitter en leden CvA en bekendmaking invulling vacatures CvA en commissie E&I.pdf (40KB)
pdf Het Democratisch Energie Initiatief_Manifest aan de gemeenten en waterschappen_voorkom klimaatboetes van kabinet_ontkoppel energie- en klimaatbeleid - stop biomassa.pdf (428KB)
pdf Manifest_Gezichten van beleid JKL V2_bijlage.pdf (1.1MB)
pdf Nieuwsbrief_Regio Arnhem Nijmegen_September 2018.pdf (483KB)
pdf Beeldspraak_Gelders Genoorschap_September 2018.pdf (723KB)
pdf Presentaties_landelijke werkconferentie klimaatakkoord.pdf (145KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_bijlage GLD-sept2018.pdf (258KB)
pdf Nieuwsbrief_VNG_GLD-sept2018.pdf (114KB)
pdf Ledenbrief_VNG_reactie op de Rijksbegroting 2019.pdf (40KB)
pdf Nieuwsbrief_G1000_Nieuw plan centrum Heerenveen.pdf (498KB)
pdf Notitie_GGD Gelderland Zuid_Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis.pdf (306KB)
pdf Brief_GGD Gelderland Zuid_Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis.pdf (129KB)
pdf Resultaten enquête_stemmen voor mensen met dementie.pdf (124KB)
pdf Nieuwsbrief_Water Natuurlijk Midden Nederland.pdf (591KB)
pdf Ledenbrief_VNG_Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019.pdf (44KB)
pdf Nieuwsbrief_The Economic Board_Event The Economic Board x Papendal en informatiebijeenkomst Kamerleden tijdens Prinsjesfestival.pdf (204KB)
pdf Initiatiefvoorstel_Unicef_kinderpardon_bijlage 1_voorbeeld.pdf (85KB)
pdf Initiatiefvoorstel_Unicef_kinderpardon.pdf (127KB)
pdf Kwartaalrapportage_MGR 2018_Kwartaalrapportage Q2.pdf (4.4MB)
pdf Kwartaalrapportage_MGR 2018_ Bijlage 1_Ondertekende aanbiedingsbrief kwartaalrapportage.pdf (243KB)
pdf Nieuwsbrief_Provincie Gelderland_Gelderland Leeft.pdf (440KB)
pdf Ledenbrief_VNG_tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen.pdf (91KB)
pdf Gemeenteraad Enschede_Motie 7 PvdA_Kinderpardongemeente_aangenomen.pdf (862KB)
8.f
Uitnodigingen
9
Sluiting