Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 28 mei 2020

Locatie: MS Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
5 minuten per fractie (1e termijn) en 10 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2020
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5q) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
23106 Leidraad voor zonne-energie gemeente Wijchen
5.b
34830 Welzorg nieuwe hulpmiddelenleverancier
5.c
37244 Onderzoek naar het lokale netwerk na Veilig Thuis in Wijchen
5.d
37244 Plan van aanpak, het lokale netwerk na Veilig Thuis Wijchen
5.e
38064 Duurzame woningen in Wijchen - de stand van zaken
5.f
42172 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Kernachtig Wijchen over instrumenten vastgelopen woningmarkt
5.g
42279 Informatienota notitie aanpak eikenprocessierups
In bijgevoegde notitie is beschreven hoe de Werkorganisatie Druten Wijchen de komende periode handelt ten aanzien van de eikenprocessierups in de gemeente Wijchen.
5.h
42763 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) AVAN Wijchen 2019
Avan voert elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. In 2017 heeft Avan een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle gebruikers van Avan. In 2019 is opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, maar nu onder gebruikers van Avan in de periode maart, april en mei 2019. Via deze informatienota informeren wij u hierover. Resultaten voor de gemeente Wijchen worden vergeleken met die van AVAN breed.
5.i
42999 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie PVDA over fietspad Ravensteinseweg
5.j
44010 - Doorontwikkeling Omgevingsdienst regio Nijmegen
5.k
44501 Normenkader 2019
5.l
44780 Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van D66 over versnellen hulp aan zelfstandigen in verband met Coronacrisis
Deze informatienota bevat de beantwoording op schriftelijke vragen van D66.
De vragen gaan over welke mogelijkheden de gemeente Wijchen heeft om zelfstandige ondernemers te ondersteunen in deze crisistijd.

De beantwoording is gedaan op basis van de nu beschikbare informatie.
5.m
44968 Antwoord op de schriftelijke vraag van de fractie Kernachtig Wijchen Hoe duurzaam is ARN B.V?
5.n
45817 Rapportage Wijchen, april 2020
5.o
42036 Informatienota 1 Stand van zaken Wmo en jeugdhulp, Sociaal Wijkteam en Welzijn 2020
5.p
43403 Informatienota Woondeal regio Arnhem-Nijmegen
5.q
45731 Informatienota gemeenteraad stand van zaken contracten sociaal wijkteam en welzijn tijdens coronacrisis
6
Mededelingen
7
47720 Benoemen commissielid Eijkemans - benoemen
8
42260 Vaststellen Verordening interne en externe klachtbehandeling gemeente Wijchen - bespreken
8.1
Amendement D66 Klachtenverordeing
9
43352 beslisnota MARN en de Energietransitie - bespreken
9.1
Amendement D66: Heldere afspraken over beslismomenten, rol en bevoegdheden raden
9.a
Motie vreemd aan de orde van de dag CDA, K8W en D66 jongeren mee laten denken over corona-regels
10
Stemmingen
10.a
40167 - Vaststelling Bestemmingsplan Dorpsstraat 21 en Ekenseweg, Niftrik
10.b
43929 Benoemen van mevrouw M. van Beek tot lid van het Algemeen Bestuur van GR Bijsterhuizen
10.c
44555 - Kunstgrasvelden sportpark Woezik
Compensatie aan Stichting Exploitatie en Beheer Sportclub Woezik voor hun duurdere infill op kunstgrasveld nummer 2 en 3.
10.d
45645 Beslisnota Monitoring Regionaal Programma Werklocaties regio Arnhem Nijmegen 2019
Het voorstel gaat over de monitoring van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
U kunt kennis nemen van de monitoring en lezen welke vervolgacties dit vraagt. De gemeenteraden van de regio Arnhem Nijmegen nemen hier voor 15 juni een besluit over.
In het voorstel staat ook iets over de schrapopgave. Dit speelt overigens niet in de gemeente Wijchen.
De provincie heeft op 21 april een brief naar de grondeigenaren gestuurd die wel met de schrapopgave te maken hebben.
10.e
26588 Beslisnota vaststellen kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan - Gemeente Wijchen
Vaststellen kadernota gemeentelijk vastgoed en portefeuilleplan - gemeente Wijchen (26588)
10.f
46945 Zienswijze begroting en jaarrekening GR Bijsterhuizen
10.g
46801 Beslisnota aanvulling reglement van orde voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad
11
Sluiting