Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 25 april 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans
Toelichting: Agenda

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
6 minuten per fractie (1e termijn) en 20 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 28 maart 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 q) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
23430 Informatie over Adviesdocument toekomst doelgroepenvervoer
5.b
19 5 23430 Stand van zaken betreffende ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer en de verwachte besluitvorming in het eerste kwartaal 2019
5.c
17177 Stand van zaken onderzoek Grip krijgen op Veilig thuis, informatienota
5.d
19 2 24056 Aanpak jongerenoverlast Wijchen
5.e
28251 Onderzoek en vervolg regionaal arbeidsmarktbeleid, informatienota
5.f
29390 Concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en de concept veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland, informatienota
5.g
28062 Beantwoording raadsvragen D66 "recht op vergissen"
5.h
28050 Inzet nestkastjes tegen eikenprocessierups en engerlingen
5.i
27979 Regionale adaptatiestrategie Rijk van Maas en Waal (RAS)
5.j
17857 Informatie over resultaten van parkeeronderzoek 2018
Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de parkeersituatie in het centrum van Wijchen.
5.k
25039 Aanwijzen gebied hondenlosloopverbod Loonse Waard en uiterwaarden Balgoij
5.l
28489 Beantwoording raadsvragen inzake Verzakking woningen door droogte
5.m
15046 Project restauratie kasteel Wijchen
5.n
Beantwoording raadsvragen verdeelmodel BG, BW en MO
5.o
Inventarisatie tekorten jeugdzorg provincie Gelderland
Op 1 maart 2019 ontvingen wij een statenbrief en bijhorende bijlage van de provincie Gelderland. Deze brief geeft een indicatie van de tekorten en de kostenontwikkeling van de jeugdzorg bij de gemeenten in Gelderland ten opzichte van de algemene financiële situatie. Uit de inventarisatie blijkt dat de Gelderse gemeenten moeite hebben om de kosten binnen het zelf gesteld budget voor jeugdzorg te houden. Dit levert echter geen directe gevaren op voor de financiële gezondheid van de gemeenten in Gelderland.
5.p
Jaarverslag leerlingen vervoer 2017/2018
5.q
Regionaal actieplan hoogwaardige OV-corridors
Er is door de provincie gewerkt aan een nieuw regionaal actieplan ‘Samenwerken aan Hoogwaardige OV-corridors’. Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland heeft dit plan in maart 2019 vastgesteld en gaat per 1 mei 2019 een subsidieregeling openstellen voor gemeentes. Door middel van studies op corridorniveau worden de ontwikkelmogelijkheden verkend.
6
Mededelingen
7
21058 Businesscase project uit Masterplan Wijchen Werkt - bespreken
7.1
Amendementen en moties
8
26906 Dienstverleningsovereenkomst (DVO) maatwerk 2019 Wijchen - bespreken
8.1
Amendement
8.a
Motie vreemd aan de orde van de dag: Regionaal arbeidsmarktbeleid
9
Stemmingen
9.a
3202 Correctieve herziening bestemmingsplan "Bijsterhuizen"
9.b
23430 Voortzetting deelname in BVO DRAN doelgroepenvervoer
9.c
26898 Bijdragen aan de capaciteitsfinanciering Jeugdwetzorg op de St. Maartenschool 2019
Let op: Embargo tot 19 febr. 13:30 uur.
9.d
27606 De westvleugel van het oude gemeentekantoor aanwijzen als object van algemeen belang in het kader van de wet Markt en Overheid
Tekstueel gewijzigd nav collegevergadering 19-03-2019
10
Sluiting